大悲咒全文网
大悲咒全文网
楞严经原文 楞严经译文 楞严经注音 楞严经经典 楞严经视频
主页/ 楞严经注音/ 文章正文

楞严经(卷一)注音

导读:如是我闻。一时。佛在室罗筏城。祇桓精舍。与大比丘众。千二百五十人俱。皆是无漏大阿罗汉。佛子住持。善超诸有。能于国土。成就威仪。从佛转轮。妙堪遗嘱。严净毗尼。弘范三界。应身无量。度脱众生。拔济未来。越诸尘累。其名曰。大智舍利...

楞严经(卷一)注音


shì

wén


shí

zài
shì
luó

chéng


huán
jīng
shè
qiū
zhòng

qiān
èr
bǎi

shí
rén


jiē
shì

lòu

ā
luó
hànzhù
chí

shàn
chāo
zhū
yǒu

néng

guó


chéng
jiù
wēi


cóng

zhuàn
lún

miào
kān

zhǔ

yǎn
jìnghóng
fàn
sān
jiè

yìng
shēn

liàng


tuō
zhòng
shēngwèi
lái

yuè
zhū
chén
lèi


míng
yuē


zhì
shè


jiān
lián
chī
luó


lóu


duō
luóyōu


shā
tuó
děng

ér
wéi
shàng
shǒu


yǒu

liàng

zhī

xué

bìng

chū
xīn

tóng
lái

suǒ

shǔ
zhū

qiū
xiū
xiàshí
fāngjué
xīn


qīn
fèng

yǎn
jiāng
qiú
shí

lái

zuò
yàn
ān

wèi
zhū
huì
zhōng

xuān
shì
shēn
ào


yán
qīng
zhòng


wèi
céng
yǒu

jiā
líng
xiān
yīn

biàn
shí
fāng
jiè

héng
shālái

dào
chǎng

wén
shū
shī

ér
wéi
shàng
shǒu

shíwáng

wèi


wáng
huì

yíng
zhāi

qǐng

gōngyíng

lái

guǎng
广
shè
zhēn
xiū

shàng
miào
wèi

jiān

qīn
yán
zhū
chéng
zhōng

yǒu
zhǎng
zhě

shì
tóng
shí
fàn
sēng

zhù

lái
yìng


chì
wén
shū

fēn
lǐngā
luó
hàn

yìng
zhū
zhāi
zhǔ

wéi
yǒu
ā
nán

xiān
shòu
bié
qǐng

yuǎn
yóu
wèi
huán


huáng
sēng
shàng
zuò


ā
shézhōng

guī
gòng


shí
ā
nán

zhí
chí
yìngsuǒ
yóu
chéngxún


xīn
zhōng
chū
qiú
zuì
hòu
tán
yuè


wéi
zhāi
zhǔ


wèn
jìng
huì

chà

zūn
xìng


zhān
tuó
luó

fāng
xíng
děng
wēi
jiànyuán
chéng

qiè
zhòng
shēng

liàng
gōng


ā
nán

zhī


lái
shì
zūn
jiā


wéi
ā
luó
hàn

xīn

jūn
píng

qīn
yǎng

lái

kāi
chǎn

zhē


zhū

bàng

jīng

chéng
huángguō
mén

yǎn
zhěng
wēigōng
zhāi


ěr
shí
ā
nán

yīn

shí


jīng

yín
shì

zāo

huàn
shù


dēng
qiésuō

jiā
luó
xiān
fàn
tiān
zhòu

shè

yín


yín
gōngjiāng
huǐ
jièlái
zhī

yín
shù
suǒ
jiā

zhāi

xuán
guī

wáng


chén

zhǎng
zhě

shì


lái
suí


yuàn
wén

yào


shí
shì
zūn

dǐng
fàng
bǎi
bǎo

wèi
guāng
míng

guāng
zhōng
chū
shēng
qiān

bǎo
lián

yǒu

huà
shēn

jié
jiā

zuò

xuān
shuō
shén
zhòu

chì
wén
shū
shī

jiāng
zhòu
wǎng


è
zhòu
xiāo
miè


jiǎng
ā
nán


dēng
qié

guī
lái

suǒ

ā
nán
jiàn


dǐng

bēi


hèn

shǐ
lái


xiàng
duō
wén

wèi
quán
dào


yīn
qín

qǐng

shí
fāng

lái

chéngmiào
shēsān

chán


zuì
chū
fāng
biàn
便


shí

yǒu
héng
shā
zhū
shí
fāng

ā
luó
hàn


zhī

děng


yuàn
yào
wén

tuì
退
zuò

rán

chéng
shòu
shèng
zhǐ


gào
ā
nántóng


qíng
jūn
tiān
lún

dāng
chū

xīn
zhōng

jiàn

shèng
xiàng

dùn
shě
shì
jiān
shēn
zhòng
ēn
ài

ā
nán
báijiàn

lái
sān
shí
èr
xiàng

shèng
miào
shū
jué

xíng

yìng
chè
yóu

liú


cháng


wéi


xiàng
fēi
shì

ài
suǒ
shēng
zhuó

xīng
sāo
jiāo
gòu

nóng
xuè

luàn


néng

shēng
shèng
jìng
miào
míng


jīn
guāng


shì


yǎng

cóng


luò


yán

shàn
zāi
ā
nán


děng
dāng
zhī

qiè
zhòng
shēng

cóng

shǐ
lái

shēng

xiāng


jiē
yóu

zhī
cháng
zhù
zhēn
xīn
xìng
jìng
míng


yòng
zhū
wàng
xiǎng


xiǎng

zhēn


yǒu
lún
zhuàn


jīn

yán

shàng


zhēn

míng
xìng

yīng
dāng
zhí
xīn
zhòu

suǒ
wèn

shí
fāng

lái
tóng

dào


chū

shēng


jiē

zhí
xīn

xīn
yán
zhíshì
nǎi
zhì
zhōng
shǐ

wèi

zhōng
jiān
yǒng

zhū
wěi

xiàng

ā
nán


jīn
wèn


dāng


xīn

yuán


lái
sān
shí
èr
xiàng

jiāng

suǒ
jiàn

shuí
wéi
ài


ā
nán
bái

yán

shì
zūn


shì
ài


yòng

xīn


yóu

guān
jiàn

lái
shèng
xiàng

xīn
shēng
ài

xīn

yuàn
shě
shēnggào
ā
nánsuǒ
shuō

zhēn
suǒ
ài


yīn

xīn


ruò

shí
zhī
xīn

suǒ
zàinéng

xiáng

chén
láoguó
wáng

wéi
zéi
suǒ
qīn


bīng
tǎo
chú

shì
bīng
yào
dāng
zhī
zéi
suǒ
zài

shǐ
使

liú
zhuǎn

xīn

wéi
jiù


jīn
wèn


wéi
xīnjīn

suǒ
zài

ā
nán
bái

yán

shì
zūn


qiè
shì
jiān
shí
zhǒng

shēng

tóng
jiāng
shí
xīn

zài
shēn
nèi

zòng
guān

lái
qīng
lián
huá
yǎn


zài

miàn


jīn
guān


gēn

chén

zhǐ
zài

miàn


shì
shí
xīn

shí

shēn
nèi


gào
ā
nán


jīn
xiàn
zuò

lái
jiǎng
táng

guān

tuó
lín
jīn

suǒ
zài

shì
zūnchóng

qīng
jìng
jiǎng
táng

zài


yuán

jīn

tuó
lín

shí
zài
táng
wài

ā
nán


jīn
táng
zhōng

xiān

suǒ
jiàn

shì
zūn


zài
táng
zhōng

xiān
jiàn

lái


guān

zhòng


shì
wài
wàng

fāng
zhǔ
lín
yuán

ā
nán


zhǔ
lín
yuán

yīn

yǒu
jiàn

shì
zūnjiǎng
táng


yǒu
kāi
huōzài
táng


yuǎn
zhān
jiàn

ěr
shí
shì
zūn

zài

zhòng
zhōng

shū
jīn
ā
nán
dǐng

gào
shì
ā
nán

zhū

zhòng

yǒu
sānmíng


dǐng
shǒu
léng
yǎn
wángwàn
xíng

shí
fāng

lái

mén
chāo
chū
miào
zhuāng
yánjīn

tīng

ā
nán
dǐngshòu

zhǐ


gào
ā
nánsuǒ
yán

shēn
zài
jiǎng
táng


yǒu
kāi
huō

yuǎn
zhǔ
lín
yuán


yǒu
zhòng
shēng

zài

táng
zhōng


jiàn

lái

jiàn
táng
wài
zhě

ā
nán

yán

shì
zūn

zài
táng

jiàn

lái

néng
jiàn
lín
quán


yǒu
shì
chù

ā
nán
shì


zhī
xīn
líng


qiè
míng
liào

ruò

xiàn
qián
suǒ
míng
liào
xīn

shí
zài
shēn
nèi

ěr
shí
xiān

liǎo
zhī
nèi
shēn


yǒu
zhòng
shēng

xiān
jiàn
shēn
zhōng

hòu
guān
wài


zòng

néng
jiàn
xīn
gān

wèi

zhǎo
shēng

zhǎng

jīn
zhuǎn
mài
yáo

chéng

míng
liào
zhīnèi
zhī

yún

zhī
wài

shì

yīng
zhī

yán
jué
liǎo
néng
zhī
zhī
xīn

zhù
zài
shēn
nèi


yǒu
shì
chù

ā
nán

shǒu
ér
bái

yán


wén

lái

shì

yīn


zhī

xīn

shí

shēn
wài

suǒ

zhě
dēng
guāng
rán

shì
zhōng

shì
dēng

néng
xiān
zhào
shì
nèi

cóng

shì
mén

hòu

tíngqiè
zhòng
shēng


jiàn
shēn
zhōng


jiàn
shēn
wàidēng
guāng


zài
shì
wài


néng
zhào
shì

shì


míng

jiāng

suǒ
huò

tóng

liǎo
wànggào
ā
nán

shì
zhū

qiū

shì
lái
cóng

shì
luó

chéng

xún

tuán
shí

guī

tuó
lín
宿
zhāi


guān

qiū


rén
shí
shí

zhū
rén
bǎo
fǒu

ā
nán

yán

fǒu


shì
zūn

shì
zhū

qiū

suī
ā
luó
hàn


mìng

tóng

yún


rén

néng
lìng
zhòng
bǎo


gào
ā
nán

ruò

jué
liǎo
zhī
jiàn
zhī
xīn

shí
zài
shēn
wài

shēn
xīn
xiāng
wàixiāng
gān


xīn
suǒ
zhī

shēn

néng
jué

jué
zài
shēn


xīn

néng
zhī


jīn
shì

dōu
luó
mián
shǒu


yǎn
jiàn
shí

xīn
fēn
bié
fǒu

ā
nán

yán


shì

shì
zūn


gào
ā
nán

ruò
xiāng
zhī
zhě

yún

zài
wài

shì

yīng
zhī


yán
jué
liǎo
néng
zhī
zhī
xīn

zhù
zài
shēn
wài


yǒu
shì
chù

ā
nán
bái

yán

shì
zūnsuǒ
yán


jiàn
nèi
shēn
nèi

shēn
xīn
xiāng
zhī

xiāng
zài
shēn
wài


jīn

wéi

zhī
zài

chù


yán

chù
jīn

zài

ā
nán
yán


liǎo
zhī
xīnzhī
nèi

ér
néng
jiàn
wài
cǔn

qián

gēn


yóu

yǒu
rén


liú

wǎnliǎng
yǎn

suī
yǒuér

liú
ài


gēn
suí
jiàn

suí

fēn
bié

rán

jué
liǎo
néng
zhī
zhī
xīn

jiàn
nèi
zhě

wéi
zài
gēn


fēn
míng
zhǔ
wài

zhàng
ài
zhě

qián
gēn
nèigào
ā
nánsuǒ
yán

qián
gēn
nèi
zhě
yóu

liúrén
dāng

liú

lóng
yǎn

dāng
jiàn
shān


jiàn
liú

fǒu

r&uauacute;
shì

shì
zūn

shì
rén
dāng

liú

lóng
yǎn

shí
jiàn
liúgào
ā
nán


xīn
ruò
tóng
liú


zhě

dāng
jiàn
shān
jiàn
yǎn

ruò
jiàn
yǎn
zhě

yǎn

tóng
jìngchéng
suí

ruò

néng
jiàn

yún

shuō
yán

liǎo
zhī
xīn

qián
zài
gēn
nèi


liúshì

yīng
zhī


yán
jué
liǎo
néng
zhī
zhī
xīn

qián

gēnliú
yǒu
shì
chù

ā
nán
bái

yán

shì
zūn


jīn
yòu
zuò

shì

wéi

shì
zhòng
shēng
shēn


cáng
zài
zhōng

qiào
xué

wài

yǒu
cáng

àn

yǒu
qiào

míng

jīn

duì


kāi
yǎn
jiàn
míng

míng
wéi
jiàn
wài


yǎn
jiàn
àn

míng
wéi
jiàn
nèi

shì

yúngào
ā
nán


dāng

yǎn
jiàn
àn
zhī
shí


àn
jìng
jiè
wéi

yǎn
duì

wéi

duì
yǎn

ruò

yǎn
duì

àn
zài
yǎn
qián

yún

chéng
nèi

ruò
chéng
nèi
zhě


àn
shì
zhōngyuè
dēng


shì
àn
zhōng

jiē

jiāo


ruò

duì
zhě

yún

chéng
jiàn

ruò

wài
jiàn

nèi
duì
suǒ
chéng


yǎn
jiàn
àn

míng
wéi
shēn
zhōng

kāi
yǎn
jiàn
míngjiàn
miàn

ruò

jiàn
miàn

nèi
duì

chéng

jiàn
miàn
ruò
chéng


liǎo
zhī
xīnyǎn
gēn
nǎi
zài

kōng


chéng
zài
nèi

ruò
zài

kōng


fēi
yìng

lái

jīn
jiàn

miàn


shì

shēn


yǎn

zhī

shēn

fēi
juézhí
yán
shēn
yǎn
liǎng
jué

yīng
yǒu
èr
zhī
shēn

yīng
chéng
liǎng


shì

yīng
zhī


yán
jiàn
àn
míng
jiàn
nèi
zhě


yǒu
shì
chù

ā
nán
yán


cháng
wén

kāi
shì

zhòng

yóu
xīn
shēng


zhǒng
zhǒng

shēng

yóu

shēng


zhǒng
zhǒng
xīn
shēng


jīn

wéiwéi


shí

xīn
xìng

suí
suǒ

chù

xīn

suí
yǒu


fēi
nèi
wài
zhōng
jiàn
sān
chù


gào
ā
nán


jīn
shuō
yán

yóu

shēng


zhǒng
zhǒng
xīn
shēng

suí
suǒ

chù

xīn
suí
yǒu
zhě

shì
xīn

suǒ


ruò

yǒu


ér
néng

zhě


shí
jiǔ
jiè

yīn

chén


shì

fǒu
rán

ruò
yǒu

zhě
shǒu

zhì
suǒ
zhī
xīn

wéi

nèi
chū

wéi
cóng
wài


ruò

nèi
chū

huán
jiàn
shēn
zhōng

ruò
cóng
wài
lái

xiān

jiàn
miàn

ā
nán
yán

jiàn
shì

yǎn

xīn
zhī
fēi
yǎn

wéi
jiàn
fēiyán

ruò
yǎn
néng
jiàn


zài
shì
zhōng

mén
néng
jiàn
fǒu


zhūshàng
yǒu
yǎn
cún

yīng
jiē
jiàn


ruò
jiàn

zhě

yún

míng


ā
nán

yòu

jué
liǎo
néng
zhī
zhī
xīn

ruò

yǒu


wéi
wéi
yǒu
duō


jīn
zài

shēn

wéi

biàn


wéi

biàn


ruò


zhě
shǒu
zhì

zhī
shí


zhī
yīng
jué

ruò
xián
jué
zhě

zhì
yīng

zài

ruò
zhì
yǒu
suǒnéng
chéng

ruò
duō

zhě


chéng
duō
rénwéi


ruò
biàn

zhě

tóng
qián
suǒ
zhì

ruò

biàn
zhě

dāng

chù
tóu


chùtóu
yǒu
suǒ
jué


yīng

zhī

jīn


rán

shì

yīng
zhī

suí
suǒ

chù

xīn

suí
yǒu


yǒu
shì
chù

ā
nán
bái

yán

shì
zūnwén


wén
shū
děng
zhū

wáng

tán
shí
xiàng
shí

shì
zūn

yán

xīn

zài
nèizài
wài
wéi

nèi

suǒ
jiàn

wài

xiāng
zhī

nèi

zhī


zài
nèi

chéng

shēn
xīn
xiāng
zhī

zài
wài
fēi


jīn
xiāng
zhīnèi

jiàn

dāng
zài
zhōng
jiān


yán


yán
zhōng
jiān

zhōng
fēi

suǒ
zài

jīn

tuī
zhōng

zhōng

wéi
zài

wéi

zài
chù

wéi
dāng
zài
shēn

ruò
zài
shēn
zhě

zài
biān
fēi
zhōng

zài
zhōng
tóng
nèi

ruò
zài
chù
zhě

wéi
yǒu
suǒ
biǎo

wéi

suǒ
biǎo


biǎo
tóng


biǎo


dìng


rén

biǎo

biǎo
wéi
zhōng
shí

dōng
kàn


西

nán
guān
chéng
běi

biǎo


hún

xīn
yīng

luàn

ā
nán
yán


suǒ
shuō
zhōng

fēi

èr
zhǒng


shì
zūn
yán

yǎn

wéi
yuán

shēng

yǎn
shí

yǎn
yǒu
fēn
bié


chén

zhī

shí
shēng

zhōng


wéi
xīn
zài


yán


xīn
ruò
zài
gēn
chén
zhī
zhōng


zhī
xīn


wéi

jiān
èr

wéi

jiān
èr

ruò
jiān
èr
zhě
luàn


fēi

zhī

chéng

liǎng


yún

wéi
zhōng

jiān
èr

chéng

fēi
zhī

zhī
xìng

zhōng

wéi
xiàng

shì

yīng
zhī

dāng
zài
zhōng
jiān


yǒu
shì
chù

ā
nán
bái

yán

shì
zūnjiàn
lián


lóu


shè
gòng
zhuǎn

lún

cháng
yán

jué
zhī
fēn
bié
xīn
xìngzài
nèizài
wài


zài
zhōng
jiānsuǒ
zài


qiè

zhuó

míng
zhī
wéi
xīn
zhuó

míng
wéi
xīn
fǒu


gào
ā
nán


yán
jué
zhī
fēn
bié
xīn
xìngzài
zhě

shì
jiān

kōng
shuǐ

fēi
xíng

zhū
suǒ

xiàng

míng
wéi

qièzhuó
zhě

wéi
zài
wéi
tóng

guī
máo

jiǎo

yún


zhuó

yǒu

zhuó
zhěmíngxiàngfēi


xiàng

xiàng
yǒu

zài

yún


zhuó

shì

yīng
zhī


qiè

zhuó

míng
jué
zhī
xīn


yǒu
shì
chù

ěr
shí
ā
nán

zài

zhòng
zhōng


cóng
zuò


piān
tǎn
yòu
jiān

yòu

zhuózhǎng
gōng
jìng
ér
bái

yán


shì

lái
zuì
xiǎo
zhī


méng


ài

suī
jīn
chū
jiā

yóu
shì
jiāo
lián

suǒ

duō
wén

wèi


lòu


néng
zhé

suō

luó
zhòu

wéi

suǒ
zhuǎnyín
shě

dāng
yóu

zhī
zhēn

suǒ


wéi
yuàn
shì
zūn


āi
mǐn

kāi
shì

děng
shē
lìng
zhū
chǎn


huī


chē

zuò
shì

tóuzhū

zhòng
qīng

qiào
zhù

qīn
wén
shì
huì

ěr
shí
shì
zūn

cóng

miàn
mén
fàng
zhǒng
zhǒng
guāng


guāng
huǎng
yào
耀

bǎi
qiān
shì
jiè

liù
zhǒng
zhèn
dòng


shì
shí
fāng
wēi
chén
guóshí
kāi
xiàn


zhī
wēi
shén

lìng
zhū
shì
jiè


chéng

jiè


shì
jiè
zhōng

suǒ
yǒu

qiè
zhū
jiē
zhù
běn
guó


zhǎng
chéng
ting


gào
ā
nán


qiè
zhòng
shēng

cóng

shǐ
lái

zhǒng
zhǒng
diān
dǎo


zhǒng

rán


è
chā


zhū
xiū
xíng
rén


néng

chéng

shàngnǎi
zhì
bié
chéng
shēng
wén
yuán
jué


chéng
wài
dào

zhū
tiān

wángjuàn
shǔ

jiē
yóu

zhī
èr
zhǒng
gēn
běn

cuò
luàn
xiū


yóu

zhǔ
shā


chéng
jiā
zhuàn

zòng
jīng
chén
jié

zhōng

néng


yún

èr
zhǒng

ā
nán


zhě


shǐ
shēng

gēn
běnjīn
zhě

zhū
zhòng
shēng

yòng
pān
yuán
xīn

wéi

xìng
zhě

èr
zhě


shǐ


niè
pán

yuán
qīng
jìng
jīn
zhě
shí
jīng
yuán
míng

néng
shēng
zhū
yuán

yuán
suǒ

zhě

yóu
zhū
zhòng
shēngběn
míng

suī
zhōng

xíng

ér


jué

wǎng

zhū


ā
nán


jīn

zhī
shē
yuàn
chū
shēng


jīn

wènshí

lái
ju
jīn

lún
zhǐ


ā
nán
yán


jīn
jiàn
fǒu

ā
nán
yán

jiàn


yánsuǒ
jiàn

ā
nán
yán


jiàn

lái

ju


zhǐ

wéi
guāng
míng
quán

yào
耀

xīnyán


jiāng
shuí
jiàn

ā
nán
yán
zhòng

tóng
jiāng
yǎn
jiàn


gào
ā
nán


jīn
lái

zhǐ
wéi
guāng
míng
quán

yào
耀

xīn

jiànwéi
xīn

dāng

quán
yào
耀

ā
nán
yán


lái
xiàn
jīn
zhǐ
xīn
suǒ
zài

ér


xīn
tuī
qióng
xún
zhú


néng
tuī
zhě


jiāng
wéi
xīn


yán

duō

ā
nán


fēi

xīn

ā
nán
jué
rán


zuò

zhǎngbáifēi

xīn

dāng
míng

děng


gào
ā
nán


shì
qián
chén


wàng
xiàng
xiǎng

huò

zhēn
xìng

yóu


shǐ
zhì

jīn
shēng

rèn
zéi
wéi


shī

yuán
cháng


shòu
lún
zhuǎn

ā
nán
bái

yán

shì
zūnchǒng


xīn
àilìng

chū
jiā


xīn


gōng
yǎng

lái

nǎi
zhì
biàn

héng
shā
guó


chéng
shì
zhū


shàn
zhī
shíyǒng
měng

xíng
zhū

qiè
nán
xíng

shì

jiē
yòng

xīn

zòng
lìng
bàng


yǒng
tuì
退
shàn
gēn


yīn

xīn

ruò


míng

shì
xīn
zhě


nǎi

xīn

tóng
zhū

jué
zhī

gèng

suǒ
yǒu

yún


lái
shuō

fēi
xīn


shí
jīng


jiān


zhòng
huò

wéi
chuí

bēi

kāi
shì
wèi


ěr
shí
shì
zūn

kāi
shì
ā
nán


zhū

zhòng


lìng
xīn


shēng

rěn


shī

zuò


ā
nán
dǐng

ér
gào
zhī
yán


lái
cháng
shuō
zhū

suǒ
shēng

wéi
xīn
suǒ
xiàn


qiè
yīn
guǒ

shì
jiè
wēi
chén

yīn
xīn
chéng


ā
nán

ruò
zhū
shì
jiè

qiè
suǒ
yǒu


zhōng
nǎi
zhì
cǎo


jié

jié

gēn
yuán

xián
yǒu

xìng

zòng
lìng

kōng


yǒu
míng
mào


kuàng
qīng
jìng
miào
jìng
míng
xīn

xìng

qiè
xīn

ér
ruò

zhí
lìn

fēn
bié
jué
guān

suǒ
liǎo
zhī
xìng


wéi
xīn
zhě


xīn

yīng

zhū

qiè


xiāng
wèi
chù

zhū
chén
shì


bié
yǒu
quán
xìngjīn
zhě
chéng
ting

yīn
shēng
ér
yǒu
fēn
bié

zòng
miè

qiè
jiàn
wén
jué
zhī

nèi
shǒu
yōu
xián

yóu
wéi

chén
fēn
bié
yǐng
shì


fēi
chì

zhí
wéi
fēi
xīn

dàn


xīn

wēi

chuǎi


ruò

qián
chén
yǒu
fēn
bié
xìng


zhēn

xīn

ruò
fēn
bié
xìng


chén

qián
chén
fēn
bié
yǐng
shì

chén
fēi
cháng
zhù

ruò
biàn
miè
shí


xīn

tóng
guī
máo

jiǎo
shēn
tóng

duàn
miè


shuí
xiū
zhèng


shēng

rěn


shí
ā
nán

zhū

zhòng

rán

shī


gào
ā
nán

shì
jiān

qiè
zhū
xiū
xué
rén

xiàn
qián
suī
chéng
jiǔ


dìnglòu
jìn

chéng
ā
luó
hàn

jiē
yóu
zhí

shēng

wàng
xiǎng


wéi
zhēn
shí

shì


jīn
suī

duō
wén


chéng
shèng
guǒ

ā
nán
wén


chóng

bēi
lèitóu


cháng
guì

zhǎng

ér
bái

yáncóng


xīn
chū
jiā

shì

wēi
shén

cháng


wéi


láo

xiū

jiāng
wèi

lái
huì

sān
mèi


zhī
shēn
xīn
běn

xiāng
dài

shī

běn
xīn

suī
shēn
chū
jiā

xīn


dàoqióng

shě

táo
shì

jīn

nǎi
zhī
suī
yǒu
duō
wén

ruò

xiū
xíngwén
děng


rén
shuō
shí

zhōng

néng
bǎo

shì
zūn


děng
jīn
zhě
èr
zhàng
suǒ
chán

liáng
yóu

zhī

cháng
xīn
xìng

wéi
yuàn

lái
āi
mǐn
qióngmiào
míng
xīn

kāi

dào
yǎn


shí

lái

cóng
xiōng
wàn


yǒng
chū
bǎo
guāng


guāng
huǎng


yǒu
bǎi
qiān


shí
fāng
wēi
chénshì
jiè

shí
zhōu
biàn

biàn
guàn
shí
fāng
suǒ
yǒu
bǎo
chà

zhū

lái
dǐng
xuán
zhì
ā
nán

zhū

zhòng

gào
ā
nán
yán


jīn
wèi

jiàn


chuáng


lìng
shí
fāng

qiè
zhòng
shēng

huò
miào
wēi


xìng
jìng
míng
xīn


qīng
jìng
yǎn

ā
nán


xiān


jiàn
guāng
míng
quán


quán
guāng
míng
yīn

suǒ
yǒu

yún

chéng
quán


jiāng
shuí
jiàn

ā
nán
yán

yóu

quán

yán

tán
jīnbǎo
shān

qīng
jìng
suǒ
shēng


yǒu
guāng
míng


shí
yǎn
guān


lún
zhǐ
duānshì
rén


yǒu
quán
xiàng


gào
ā
nán


lái
jīn

shí
yán
gào


zhū
yǒu
zhì
zhě

yàoér

kāi


ā
nán
quán

ruò


shǒu


chéng

quán

ruò


yǎn


chéng

jiànyǎn
gēnquán
jūn
fǒu

ā
nán
yán

wéi
rán

shì
zūn
yǎn


chéng

jiànyǎn
gēnlái
quán

shì

xiāng
lèi


gào
ā
nán


yán
xiāng
lèi

shì


ránshǒu
rén

quán

jìng
mièyǎn
zhě

fēi
jiàn
quán


suǒ

zhěshìxún
wèn
máng
rénsuǒ
jiàn


zhū
máng
rén


lái
jīn
yǎn
qián

wéi
jiàn
hēi
àn

gèng


zhǔ


shì

guān

qián
chén

àn

jiàn

kuī
sǔn

ā
nán
yán

zhū
máng
yǎn
qián

wéi

hēi
àn

yún

chéng
jiàn


gào
ā
nán

zhū
máng

yǎn

wéi
guān
hēi
àn


yǒu
yǎn
rén

chǔ

àn
shì

èr
hēi
yǒu
bié

wéi

yǒu
bié


shì

shì
zūn


àn
zhōng
rénqún
máng

èr
hēi
jiào
liàng

céng

yǒu


ā
nán

ruò

yǎn
rén

quán
jiàn
qián
hēiyǎn
guāng

huán

qián
chén
jiàn
zhǒng
zhǒng


míng
yǎn
jiàn
zhě


àn
zhōng
rén

quán
jiàn
qián
hēi


huò
dēng
guāngqián
chén
jiàn
zhǒng
zhǒng


yīng
míng
dēng
jiàn

ruò
dēng
jiàn
zhě

dēng
néng
yǒu
jiànmíng
dēng

yòu

dēng
guān


guān

shì

shì

dāng
zhī
dēng
néng
xiǎnshì
jiàn
zhě

shì
yǎn
fēi
dēng

yǎn
néng
xiǎnshì
jiàn
xìng

shì
xīn
fēi
yǎn

ā
nán
suī


wén
shì
yán


zhū

zhòng

kǒu


rán

xīn
wèi
kāi


yóu


lái

yīn
xuān
shì


zhǎng
qīng
xīn

zhù

bēi
huì

ěr
shí
shì
zūn

shū
dōu
luó
mián
wǎng
xiàng
guāng
shǒu

kāi

lún
zhǐ

huì
chì
ā
nán


zhū

zhòng


chū
chéng
dào鹿
yuán
zhōng

wèi
ā
ruò
duōqiū
děng
zhòng
yán


qiè
zhòng
shēng


chéng
ā
luó
hàn

jiē
yóu

chén
fán
nǎo
suǒděng
dāng
shí

yīn

kāi


jīn
chéng
shèng
guǒ

shí
jiāo
chénbáijīn
zhǎng
lǎozhòng
zhōngjiě
míng

yīn


chén
èr

chéng
guǒ

shì
zūnxíng

tóu


tíng

huò

宿
huò
shí


宿
shí
shìzhuāng
qiánhuáng
ān
zhù

ruò
shí
zhǔ
rényōu
wǎng


shì

wéi


zhù
míng


zhù
míng
zhǔ
rénzhù
zhě

míng
wéiyòu

xīn


qīng
yáng
shēng
tiān

guāng


zhōng


míng
kōng
zhōng
zhū
yǒu
chén
xiàng

chén
zhì
yáo
dòng


kōng

rán


shì

wéi

chéng

míng
kōng

yáo
dòng
míng
chén


yáo
dòng
zhě
míng
wéi
chényán

shì


shí

lái


zhòng
zhōnglún
zhǐ
kāi

kāi

yòu


wèi
ā
nán
yán


jīn

jiàn

ā
nán
yán


jiàn

lái
bǎi
bǎo
lún
zhǎng

zhòng
zhōng
kāigào
ā
nán


jiàn

shǒu
zhòng
zhōng
kāi


wéi
shì

shǒu
yǒu
kāi
yǒu


wéi


jiàn
yǒu
kāi
yǒu


ā
nán
yán

shì
zūn
bǎo
shǒu

zhòng
zhōng
kāijiàn

lái
shǒu

kāi


fēi

jiàn
xìng
yǒu
kāi
yǒuyán

shuí
dòng
shuí
jìng

ā
nán
yán


shǒu

zhù

ér

jiàn
xìng

shàng

yǒu
jìng

shuí
wéi

zhù


yán

shì


lái

shì
cóng
lún
zhǎng
zhōng

fēi

bǎo
guāng

zài
ā
nán
yòu


shí
ā
nán

huí
shǒu
yòu
pàn

yòu
fàng

guāng

zài
ā
nán
zuǒ

ā
nán
yòu

huí
shǒu
zuǒ
pàn


gào
ā
nán


tóu
jīn

yīn

yáo
dòng

ā
nán
yán


jiàn

lái
chū
miào
bǎo
guāng

lái

zuǒ
yòu


zuǒ
yòu
guān

tóu

yáo
dòng

ā
nán


pàn

guāng

zuǒ
yòu
dòng
tóu

wéi

tóu
dòng

wéi

jiàn
dòng

shì
zūn


tóu

dòng

ér

jiàn
xìng

shàng

yǒu
zhǐ

shuí
wéi
yáo
dòng


yán


shì


shì

lái


gào

zhòng

ruò

zhòng
shēng


yáo
dòng
zhě
míng
zhī
wéi
chénzhù
zhě
míng
zhī
wéiguān
ā
nán
tóu

dòng
yáo

jiàn

suǒ
dòng

yòu

guān


shǒu

kāi


jiàn

shū
juǎn

yún


jīn


dòng
wéi
shēn


dòng
wéi
jìng

cóng
shǐ

zhōng

niàn
niàn
shēng
miè


shī
zhēn
xìng

diān
dǎo
xíng
shì

xìng
xīn
shī
zhēn
rèn

wéi


lún
huí
shì
zhōngliú
zhuǎn