大悲咒全文网
大悲咒全文网
楞严经原文 楞严经译文 楞严经注音 楞严经经典 楞严经视频
主页/ 楞严经注音/ 文章正文

楞严经(卷七)注音

导读:阿难。汝问摄心。我今先说。入三摩地。修学妙门。求菩萨道。要先持此四种律仪。皎如冰霜。自不能生一切枝叶。心三口四...

楞严经(卷七)注音

ā
nán
bái

yán

shì
zūn


méng

lái

shàng
bēi
huì

xīn

kāi



zhī
xiū
zhèng


xué
dào
chéng



xiū
xíng

jiàn

dào
chǎng

yún

jié
jiè



shì
zūn

qīng
jìng
guǐ



gào
ā
nán

ruò

shì
rén

yuàn

dào
chǎng

xiān

xuě
shān



bái
niú

shí

shān
zhōng
féi

xiāng
cǎo


niú
wéi
yǐn
xuě
shān
qīng
shuǐ


fèn
wēi





fèn



zhān
tán






ruò
fēi
xuě
shān


niú
chòu
huì


kān
tu


bié

píng
yuán

chuān
穿





chǐ

xià



huáng



shàng
zhān
tán

shěn
shuǐ




xūn



jīn

bái
jiāo

qīng


líng
líng

gān
sōng



shé
xiāng



shí
zhǒng


luó
wéi
fěn



chéng



tu
chǎng


fāng
yuán
zhàng
liù

wéi

jiǎo
tán

tán
xīn
zhì

jīn
yín
tóng


suǒ
zào
lián
huá

huá
zhōng
ān



zhōng
xiān
chéng

yuè

shui

shuǐ
zhōng
suí
ān
suǒ
yǒu
huá




yuán
jìng


ān

fāng

wéi
rào
huá


jìng
wài
jiàn

shí
liù
lián
huá

shí
liù
xiāng


jiàn
huá

shè

zhuāng
yǎn
xiāng


chún
shāo
shěn
shuǐ


lìng
jiàn
huǒ


bái
niú


zhì
shí
liù



wéi
jiān
bǐng

bìng
zhū
shā
táng

yóu
bǐng








jiāng

chún


chún



lián
huá
wài



shí
liù

wéi
rào
huá
wài


fèng
zhū







měi

shí
shí

ruò
zài
zhōng




bàn
shēng

yòng

sān


tán
qián
bié
ān

xiǎo
huǒ



dōu
lóu

xiāng

jiān

xiāng
shuǐ




tàn

rán
lìng
měng
chì

tóu
shì




yán

nèi

shāo
lìng
yān
jìn

xiǎng




lìng


wài

biàn
xuán
fān
huá


tán
shì
zhōng




shè
shí
fāng

lái


zhū



suǒ
yǒu
xíng
xiàng

yīng

dāng
yáng

zhāng

shě


shì
jiā




ā
chù


tuó

zhū

biàn
huà

guān
yīn
xíng
xiàng

jiān
jīn
gāng
zàng

ān

zuǒ
yòu


shì

fàn
wáng


chú



bìng
lán

jiā

zhū
jūn
chá





zhī


tiān
wáng
děng

pín


jiā

zhāng

mén


zuǒ
yòu
ān
zhì

yòu


jìng

xuán

kōng


tán
chǎng
zhōng

suǒ
ān
zhī
jìng

fāng
miàn
xiāng
duì

shǐ
使

xíng
yǐng

chóng
chóng
xiāng
shè


chū

zhōng

zhì
chéng
dǐng


shí
fāng

lái

zhū




ā
luó
hàn
hào

héng

liù
shí

sòng
zhòu
wéi
tán

zhì
xīn
xíng
dào


shí
cháng
xíng


bǎi

biàn


èr

zhōng


xiàng
zhuān
xīn




yuàn

xīn

jiàn
duàn



nài


xiān
yǒu
yuàn
jiào


sān

zhōng


shí
èr
shí


xiàng
chí


bān

luo
zhòu

zhì




shí
fāng

lái


shí
chū
xiàn

jìng
jiāo
guāng
chù

chéng


dǐng



dào
chǎng

xiū
sān



néng
lìng

shì


shì
xiū
xué

shēn
xīn
míng
jìng

yóu

liú


ā
nán

ruò


qiū

běn
shòu
jiè
shī


tóng
huì
zhōng

shí

qiū
děng


zhōng
yǒu


qīng
jìng
zhě


shì
dào
chǎng
duō

chéng
jiù

cóng
sān

hòu

duān
zuò
ān


jīng

bǎi


yǒu

gēn
zhě




zuò



tuó
huán

zòng

shēn
xīn

shèng
guǒ
wèi
chéng

jué
dìng

zhī

chéng


miù


wèn
dào
chǎng

jiàn


shì

ā
nán
dǐng




ér
bái

yán



chū
jiā

shì

jiāo
ài

qiú
duō
wén


wèi
zhèng

wéi

zāo

fàn
tiān

xié
shù
suǒ
jìn

xīn
suī
míng
liào




yóu

lài

wén
shū

lìng

jiě
tuō

suī
méng

lái


dǐng
shén
zhòu

míng
huò



shàng
wèi
qīn
wén

wéi
yuàn



chóng
wèi
xuān
shuō

bēi
jiù

huì

zhū
xiū
xíng
bèi



dāng
lái

zài
lún
huí
zhě

chéng


yīn

shēn

jiě
tuō


shí
huì
zhōng


qiè

zhòng


jiē
zuò


zhù
wén

lái


zhāng


ěr
shí
shì
zūn

cóng
ròu

zhōng

yǒng
bǎi
bǎo
guāng

guāng
zhōng
yǒng
chū

qiān

bǎo
lián

yǒu
huà

lái

zuò
bǎo
huá
zhōng

dǐng
fàng
shí
dào

bǎi
bǎo
guāng
míng



guāng
míng

jiē
biàn
shì
xiàn

shí
héng

shā

jīn
gāng



qíng
shān
chí
chǔ

biàn

kōng
jiè


zhòng
yǎng
guān

wèi
ài
jiān
bào

qiú

āi
yòu


xīn
ting



jiàn
dǐng
xiàng

fàng
guāng

lái

xuān
shuō
shén
zhòu

第一会





tuō

qié
duō

ā
luó


sān
miǎo
sān

tuó
xiě



tuō

tuó

zhī


shān






tuó



duō






duō
nán
sān
miǎo
sān

tuó

zhī
nán

suō
shě


jiā
sēng
qié
nán





ā
luó
hàn
duō
nán





duō

nuó
nán



suō
jié

tuó
qié

nán





sān
miǎo
qié
duō
nán

sān
miǎo
qié




duō
nuó
nán







nǎn




tuó




tuó



nǎn

shě


jiē


suō

suō


tuō
nán











yīn
tuó






qié




tuó








suō







qié



nuó





pán
zhē


sān

tuó





jié

duō





qié





jiā
luó






nuó
qié



tuó



jiā



ā




shī

shě









qié





jié

duō





qié



duō
tuō
qié
duō







tóu








shé















qié
shé







qié





chá
shū
。输


西








shé


duō
tuō
qié
duō





qié





ā

duō



duō
tuō
qié
duō


ā




sān
miǎo
sān

tuó





qié



ā
chú



duō
tuō
qié
duō


ā




sān
miǎo
sān

tuó





qié




shā
shé


。俱

fèi
zhù







shé


duō
tuō
qié
duō





qié



sān

shī

duō


lián
nài


。剌
shé


duō
tuō
qié
duō


ā




sān
miǎo
sān

tuó





qié



shě



。母
nuó


duō
tuō
qié
duō


ā




sān
miǎo
sān

tuó





qié





nuó



shé


duō
tuō
qié
duō


ā




sān
miǎo
sān

tuó



piáo



jié

duō


tán

qié

duō



tuō
qié



shān



duō


lán
口蓝



ā


shì
dān




yáng







duō
jiē




jiē


jié
jiā









chì
tuó


ā
jiā



zhù






níng
jiē





pán
tuó
nuó

chā







zhà











zhě


shī

nán

jié


suō



ruò
shé


duō
bēng
suō
nuó
jié


ā

zhā
bīng
shě

nán

nuó
chā
chà


ruò
shé




tuó
nuó
jié


ā

zhā
nán



jiē


ruò
shé


duō
bēng

nuó
jié




shě





ruò
shé


lán



nán
zhē
nuó
shě



shā
shě




ā



tuó
jiā

ruò
shé

ā


shì
duō







zhàn
chí



dié
duō




shé



shuì
duō
shé







pán
tuó





ā


duō





zhī

shì


shé



shé






shě

duō


téng
wǎng
jiā


shé

zhì

nuó
ā
zhē



zhì



zhì
duō


shé

shàn
chí


shě

zhē

shàn
duō
shě




shì
duō








shuì
duō

ā


duō






ā




shé

shāng
jié

zhì



shé






lán
tuó



shé



duō
zhē




qián
zhē
nuó


jiā





jié

duō
nuó



zhē










shān


zhé
lán



zhē


shé

jiā

jiā





shé
nuó

shé

dùn
zhì
zhē


shuì
duō
zhē
jiā



shà
shē
shī










tuó

jié


suō


chàn

jué
fàn


yìn




xiě

第二会


xīn



jiē




shě

duō



tuō
qié



shān


xīn



yōng

zhān

nuó


xīn



yōng


dān

nuó


xīn
昕]



yōng


luó



sān
bān
chā

jié



xīn



yōng



yào
chā


shā
suō

jiē


ruò
shé


téng
bēng

nuó
jié



xīn



yōng

zhě


shī

nán

jiē


suō



nán


téng
bēng

nuó



xīn



yōng


chā


qié
fàn



tuō
qié



shān



diǎn
shé





suō





shù
suō



shì

shā


zhī
suō






ā


shì


duō

zhā
zhā
yīng
jiā




shé

tuó






nuó

màn
chá



xīn

suō









yìn




xiě

第三会


shé



zhǔ




ā






tuó
jiā




shā



shě

duō






zhuó
jié






chā



ā
shě




ā
jiā



zhù



tuó




jiàn

qié

tuó





jiā

duō




shé
tán
chá



nuó
qié




tiáo











yào
chā
jiē




chā

jiē





duō
jiē




shě
zhē
jiē




duō
jiē



jiū
pán
chá
jiē




dān
nuó
jiē



jiā
zhā

dān
nuó
jiē




qián

jiē



ā




jiē




tán

tuó
jiē



chē

jiē







jiē



shè
duō


nán

jiē



nán






nán

máng
suō


nán


tuó


nán


shé


nán

shé
duō




shì

duō


nán


duō


nán


duō


nán

ā
shū
zhē




zhì
duō





shān


shān



jiē


nán


tuó

shé
chēn
tuó












zhě
jiā


dān


tuó

shé
chēn
tuó








chá
yǎn



dān


tuó

shé
chēn
tuó











shū





tuó



dān


tuó

shé
chēn
tuó








nuó





dān


tuó

shé
chēn
tuó









duǒ
qié

chá

西


dān


tuó

shé
chēn
tuó










jiā




qié



dān


tuó

shé
chēn
tuó








jiā


jiā


dān


tuó

shé
chēn
tuó










jié



jié





tuō
suō

nuó


dān


tuó

shé
chēn
tuó








zhě
duō






dān


tuó

shé
chēn
tuó










yáng


zhī

nán
tuó

shā

qié




suǒ




dān


tuó

shé
chēn
tuó








nuó
jiē
nuó
shě





dān


tuó

shé
chēn
tuó








ā
luó
hàn


dān

tuó

shé
chēn
tuó









duō

qié


dān


tuó

shé
chēn
tuó








shé











jiā





dān


tuó

shé
chēn
tuó









chā
wǎng


qié
fàn

yìn




xiě

第四会


qié
fàn



duō






cuì



ā

duō
nuó


jiā






zhā


jiā


duō




shí


shí



tuó

tuó


pín
tuó

pín
tuó

chēn
tuó
chēn
tuó


xīn


xīn

pàn
zhā

pàn
zhā
pàn
zhā
pàn
zhā
pàn
zhā

suō




pàn

ā
móu
jiā

pàn

ā




duō
pàn





tuó
pàn

ā



tuó


jiā
pàn






pàn



nuó
qié

pàn



yào
chā

pàn



qián



pàn




dān
nuó

pàn

jiā
zhā

dān
nuó

pàn




láng
zhǐ


pàn











pàn



shí



pàn



ā





pàn



shě




pàn







pàn





tuó


pàn




tuó


shì
zhē


pàn

shé

jié



jié





tuō
suō
tuó


pàn




zhē


pàn

zhě






pàn


shé






tuó


shì

pàn





dīng
yáng
ài



pàn


shé

shāng
jié





zhàng


shé

pàn



jiā








jiā




suō
jié

duō

pàn






pàn




móu


pàn

ā



pàn



jié


pàn

jié

tán
chí

pàn

miè



pàn

lào



pàn

zhē
wén
chá

pàn

jié
luó




pàn

jiā



pàn

ā


zhì
duō
jiā
shī

shě
nuó





pàn

yǎn

zhì


duǒ

xiě



yìn




xiě

第五会



zhā
zhì
duō

ā



zhì
duō


shé



qié











suō




shé



shé
duō



shì

duō




luè




qián
tuó




shǐ










xiě





zhì
duō



zhā
zhì
duō

lào
tuó

zhì
duō

yào
chā
jiē




shā
suō
jiē





唎]
duō
jiē




shě
zhē
jiē




duō
jiē



jiū
pán
chá
jiē




qián
tuó
jiē






tuó
jiē



chē

jiē



ā




jiē



zhái


chá


jiē






jiē



shé

jiā
jiē



shě


jiē




tuó

nán

jiā
jiē



ā
lán

jiē



qián



jiē



shí


yān
jiā

jiā

zhuì

yào
jiā




yào
jiā

zhě

tuō
jiā



shí



shān

shí



báo

jiā



jiā

shì



jiā

suō



jiā



shí



shì





tuó



zhì
jiàn

ā


qián


qiè

qián

jié



qián

jiē


jié
lán

jié

shū
lán

dàn
duō
shū
lán




shū
lán



shū
lán



shì

shū
lán




zhā
shū
lán


tuó

shū
lán

jié
zhī
shū
lán




shū
lán



shū
lán

cháng
qié
shū
lán



duō
shū
lán


tuó
shū
lán

suō
fáng
àng
qié


zhàng
qié
shū
lán


duō

duō
chá

chá


shí



tuó


jiā
jiàn
duō


zhī


duō






líng
qié

shū
shā


suō
nuó
jié



shā

jiā

ā



tuó
jiā





jiàn
duō


ā
jiā



duō

liǎn

jiā




zhā




zhì
jiā



nuó




yǐn
qié

jiē


yào
chā


chú



shì
fèi

shān
suō

shān



duō







shé



shān




lài
zhàng

lán




tuó
shě

shé
nuó

biàn





tuó

pán
tán
jiā




shū
pán
tán
jiā






tuó
pán
tán
jiā



duō
zhí
tuō

ǎn

ā
nuó



shě





shé

tuó


pán
tuó
pán
tuó



shé

bàng

pàn


xīn


wōng
pàn

suō



ā
nán

shì

dǐng
guāng




duō
bān

luo



qié
tuó

wēi
miào
zhāng


chū
shēng
shí
fāng


qiè
zhū


shí
fāng

lái

yīn

zhòu
xīn


chéng

shàng
zhèng
biàn
zhī
jué

shí
fāng

lái

zhí

zhòu
xīn

xiáng

zhū


zhìigrave;
zhū
wài
dào

shí
fāng

lái

chéng

zhòu
xīn

zuò
bǎo
lián
huá

yìng
wēi
chén
guó

shí
fāng

lái

hán

zhòu
xīn


wēi
chén
guó

zhuǎn


lún

shí
fāng

lái

chí

zhòu
xīn

néng

shí
fāng


dǐng
shòu



guǒ
wèi
chéng



shí
fāng

méng

shòu


shí
fāng

lái



zhòu
xīn

néng

shí
fāng



qún


suǒ
wèi



è
饿
guǐ

chù
sheng

máng
lóng
yīn


yuàn
zēng
huì


ài
bié



qiú





yīn
chì
shèng


xiǎo
zhū
hèng

tóng
shí
jiě
tuō

zéi
nàn
bīng
nàn

wáng
nàn

nàn

fēng
huǒ
shuǐ
nàn



pín
qióng

yìng
niàn
xiāo
sàn

shí
fāng

lái

suí

zhòu
xīn

néng

shí
fāng

shì
shàn
zhī
shí


wēi

zhōng

gōng
yǎng



héng
shā

lái

huì
zhōng
tuī
wéi



wáng


shí
fāng

lái

xíng

zhòu
xīn

néng

shí
fāng

shè
shòu
qīn
yīn

lìng
zhū
xiǎo
chéng

wén


zàng


shēng
jīng


shí
fāng

lái

sòng

zhòu
xīn

chéng

shàng
jué

zuò


shù



niè
pán

shí
fāng

lái

chuán

zhòu
xīn


miè

hòu




shì

jiū
jìng
zhù
chí

yǎn
jìng
jiè




qīng
jìng

ruò

shuō
shì

dǐng
guāng


bān

luo
zhòu

cóng
dàn
zhì


yīn
shēng
xiāng
lián



zhōng
jiàn



chóng
dié

jīng
héng
shā
jié

zhōng

néng
jìn


shuō

zhòu

míng

lái
dǐng


děng
yǒu
xué

wèi
jìn
lún
huí


xīn
zhì
chéng


ā
luó
hàn


chí

zhòu

ér
zuò
dào
chǎng

lìng

shēn
xīn

yuǎn
zhū

shì


yǒu
shì
chù

ā
nán

ruò
zhū
shì
jiè

suí
suǒ
guó


suǒ
yǒu
zhòng
shēng

suí
guó
suǒ
shēng

huà

bèi


zhǐ

bái
dié

shū
xiě

zhòu

zhù

xiāng
náng

shì
rén
xīn
hūn

wèi
néng
sòng


huò
dài
shēn
shàng

huò
shū
zhái
zhōng

dāng
zhī
shì
rén

jìn

shēng
nián


qiè
zhū


suǒ

néng
hài

ā
nán


jīn
wèi


gèng
shuō

zhòu

jiù

shì
jiān




wèi

chéng
jiù
zhòng
shēng

chū
shì
jiān
zhì

ruò

miè
hòu


shì
zhòng
shēng

yǒu
néng

sòng

ruò
jiào

sòng

dāng
zhī

shì
sòng
chí
zhòng
shēng

huǒ

néng
shāo

shuǐ

néng




xiǎo


suǒ

néng
hài


shì
nǎi
zhì
tiān
lóng
guǐ
shén

jīng


mèi

suǒ
yǒu
è
zhòu

jiē

néng
zhuó

xīn

zhèng
shòu


qiè
zhòu


yàn


yào

jīn

yín


cǎo

chóng
shé

wàn






rén
kǒu

chéng
gān

wèi


qiè
è
xīng

bìng
zhū
guǐ
shén

chen
xīn

rén



shì
rén


néng

è

pín


jiā

zhū
è
guǐ
wáng

bìng

juàn
shǔ

jiē
lǐng
shēn
ēn

cháng
jiā
shǒu


ā
nán
dāng
zhī

shì
zhòu
cháng
yǒu

wàn

qiān
nuō
yóu
tuō

héng

shā

zhī

jīn
gāng
zàng
wáng


zhǒng




jiē
yǒu
zhū
jīn
gāng
zhòng

ér
wéi
juàn
shǔ

zhòu

suí
shì

shè
yǒu
zhòng
shēng


sàn
luàn
xīn

fēi
sān



xīn

kǒu
chí

shì
jīn
gāng
wáng

cháng
suí
cóng

zhū
shàn
nán



kuàng
jué
dìng


xīn
zhě


zhū
jīn
gāng


zàng
wáng

jīng
xīn
yīn




shén
shí

shì
rén
yìng
shí

xīn
néng




wàn

qiān
héng

shā
jié

zhōu
biàn
liǎo
zhī




huò

cóng


jié

nǎi
zhì
hòu
shēn

shēng
shēng

shēng

yào
chā
luó
chà



dān


jiā
zhā

dān


jiū
pán
chá


shě
zhē
děng

bìng
zhū
è
饿
guǐ

yǒu
xíng

xíng

yǒu
xiǎng

xiǎng


shì
è
chù

shì
shàn
nán


ruò

ruò
sòng

ruò
shū
ruò
xiě

ruò
dài
ruò
cáng

zhū

gòng
yǎng

jié
jié

shēng

pín
qióng
xià
jiàn




chù


zhū
zhòng
shēng

zòng


shēn


zuò



shí
fāng

lái

suǒ
yǒu
gōng





rén

yóu
shì


héng

shā
ā
sēng



shuō


shuō
jié

cháng

zhū

tóng
shēng

chù


liàng
gōng



è
chā


tóng
chù
xūn
xiū

yǒng

fēn
sàn

shì

néng
lìng

jiè
zhī
rén

jiè
gēn
qīng
jìng

wèi

jiè
zhě

lìng


jiè

wèi
jīng
jìn
zhě

lìng

jīng
jìn


zhì
huì
zhě

lìng

zhì
huì


qīng
jìng
zhě



qīng
jìng


chí
zhāi
jiè


chéng
zhāi
jiè

ā
nán

shì
shàn
nán


chí

zhòu
shí

shè
fàn
jìn
jiè


wèi
shòu
shí

chí
zhòu
zhī
hòu

zhòng

jiè
zuì


wèn
qīng
zhòng


shí
xiāo
miè

zòng
jīng
yǐn
jiǔ

shí
dàn

xīn

zhǒng
zhǒng

jìng


qiè
zhū




jīn
gāng

tiān
xiān
guǐ
shén


jiāng
wéi
guò

shè
zhuó

jìng




fu


xíng

zhù


tóng
qīng
jìng

zòng

zuò
tán



dào
chǎng



xíng
dào

sòng
chí

zhòu

huán
tóng

tán

xíng
dào
gōng



yǒu



ruò
zào




jiàn
zhòng
zuì


zhū

qiū

qiū







sòng

zhòu



shì
zhòng


yóu

měng
fēng

chuī
sàn
shā



jiē
miè
chú

gèng

háo


ā
nán

ruò
yǒu
zhòng
shēng

cóng

liàng

shù
jié
lái

suǒ
yǒu

qiè
qīng
zhòng
zuì
zhàng

cóng
qián
shì
lái

wèi

chàn
huǐ

ruò
néng

sòng

shū
xiě

zhòu

shēn
shàng
dài
chí

ruò
ān
zhù
chù

zhuāng
zhái
yuán
guǎn


shì



yóu
tāng
xiāo
xuě


jiǔ
jiē




shēng
rěn



ā
nán

ruò
yǒu

rén

wèi
shēng
nán



qiú
yùn
zhě

ruò
néng
zhì
xīn

niàn

zhòu

huò
néng
shēn
shàng
dài



duō
bān

luo
zhě

biàn
便
shēng


zhì
huì
nán


qiú
cháng
mìng
zhě



cháng
mìng


qiú
guǒ
bào


yuán
mǎn
zhě



yuán
mǎn

shēn
mìng






shì

mìng
zhōng
zhī
hòu

suí
yuàn
wǎng
shēng
shí
fāng
guó



dìng

shēng
biān

xià
jiàn


kuàng

xíng

ā
nán

ruò
zhū
guó


zhōu
xiàn

luò


huāng



huò

dāo
bīng

zéi
nàn
dòu
zhèng

jiān


qiè

è
nàn
zhī


xiě

shén
zhòu

ān
chéng

mén

bìng
zhū
zhī


huò
tuō
shé
shàng

lìng

guó


suǒ
yǒu
zhòng
shēng

fèng
yíng

zhòu


bài
gōng
jìng


xīn
gōng
yǎng

lìng

rén
mín



shēn
pèi

huò


ān
suǒ

zhái



qiè
zāi
è


jiē
xiāo
miè

ā
nán

zài
zài
chù
chù

guó

zhòng
shēng

suí
yǒu

zhòu

tiān
lóng
huan


fēng

shùn
shí



fēng
yīn

zhào
shù
ān




néng
zhēn


qiè
è
xīng

suí
fāng
biàn
guài

zāi
zhàng



rén

hèng
yāo

niǔ
xiè
jiā
suǒ


zhuó

shēn

zhòu

ān
mián

cháng

è
mèng

ā
nán

shì
suō

jiè

yǒu

wàn

qiān

zāi
biàn
è
xīng

èr
shí


è
xīng

ér
wéi
shàng
shǒu


yǒu


è
xīng


wéi

zhǔ

zuò
zhǒng
zhǒng
xíng

chū
xiàn
shì
shí

néng
shēng
zhòng
shēng
zhǒng
zhǒng
zāi


yǒu

zhòu



jiē
xiāo
miè

shí
èr
yóu
xún

chéng
jié
jiè


zhū
è
zāi
xiáng

yǒng

néng


shì


lái

xuān
shì

zhòu


wèi
lái
shì

bǎo

chū
xué

zhū
xiū
xíng
zhě


sān



shēn
xīn
tài
rán



ān
wěn

gèng


qiè

zhū

guǐ
shén



shǐ
lái

yuān
hèng

宿
yāng

jiù

chén
zhài

lái
xiāng
nǎo
hài



zhòng
zhōng

zhū
yǒu
xué
rén


wèi
lái
shì

zhū
xiū
xíng
zhě



tán
chǎng



chí
jiè

suǒ
shòu
jiè
zhǔ

féng
qīng
jìng
sēng

chí

zhòu
xīn


shēng

huǐ

shì
shàn
nán







suǒ
shēng
zhī
shēn



xīn
tōng
shí
fāng

lái

biàn
便
wéi
wàng


shuō
shì



huì
zhōng

liàng
bǎi
qiān
jīn
gāng


shí

qián


zhǎng
dǐng


ér
bái

yán



suǒ
shuō


dāng
chéng
xīn

bǎo


shì
xiū


zhě

ěr
shí
fàn
wáng

bìng
tiān

shì


tiān

wáng




qián

tóng
shí
dǐng


ér
bái

yán

shěn
yǒu

shì

xiū
xué
shàn
rén


dāng
jìn
xīn

zhì
chéng
bǎo


lìng


shēng

suǒ
zuò

yuàn


yǒu

liàng

yào
chā

jiāng

zhū
luó
chà
wáng


dān

wáng

jiū
pán
chá
wáng


shě
zhē
wáng

pín


jiā

zhū

guǐ
wáng


zhū
guǐ
shuài




qián


zhǎng
dǐng




shì
yuàn


chí
shì
rén

lìng


xīn



yuán
mǎn


yǒu

liàng


yuè
tiān


fēng
shī


shī

yún
shī

léi
shī

bìng
diàn

děng

nián
suì
xún
guān

zhū
xīng
juàn
shǔ



huì
zhōng

dǐng




ér
bái

yán



bǎo

shì
xiū
xíng
rén

ān

dào
chǎng



suǒ
wèi


yǒu

liàng

shān
shén
hǎi
shén


qiè



shuǐ

kōng
xíng

wàn

jīng


bìng
fēng
shén
wáng



jiè
tiān



lái
qián

tóng
shí

shǒu

ér
bái

yán



bǎo

shì
xiū
xíng
rén


chéng



yǒng


shì

ěr
shí


wàn

qiān
nuō
yóu
tuō

héng

shā

zhī

jīn
gāng
zàng
wáng



zài

huì
zhōng


cóng
zuò


dǐng




ér
bái

yán

shì
zūn



děng
bèi

suǒ
xiū
gōng


jiǔ
chéng





niè
pán

cháng
suí

zhòu

jiù


shì

xiū
sān



zhèng
xiū
xíng
zhě

shì
zūn


shì
xiū
xīn

qiú
zhèng
dìng
rén

ruò
zài
dào
chǎng



jīng
xíng

nǎi
zhì
sàn
xīn

yóu


luò


děng

zhòng

cháng
dāng
suí
cóng

shì
wèi

rén

zòng
lìng

wáng



zài
tiān

qiú

fāng
biàn
便

zhōng




zhū
xiǎo
guǐ
shén



shàn
rén

shí
yóu
xún
wài

chú


xīn


xiū
chán
zhě

shì
zūn


shì
è


ruò

juàn
shǔ


lái
qīn
rǎo

shì
shàn
rén
zhě



bǎo
chǔ

yǔn
suì

shǒu

yóu

wēi
chén

héng
lìng

rén

suǒ
zuò

yuàn

ā
nán

cóng
zuò


dǐng




ér
bái

yán


bèi

dùn

hǎo
wéi
duō
wén


zhū
lòu
xīn

wèi
qiú
chū


méng


huì


zhèng
xūn
xiū

shēn
xīn
kuài
rán

huò

ráo


shì
zūn


shì
xiū
zhèng


sān



wèi
dào
niè
pán

yún

míng
wéi
qián
huì
zhī



shí

xīn

zhì

jiàn



xiū
xíng




fāng
suǒ

míng


zhōng

yún

míng
wéi
děng
jué



zuò
shì





tóu



zhòng

xīn

zhù


yīn

dèng
méng
zhān
yǎng

ěr
shí
shì
zūn

zàn
ā
nán
yán

shàn
zāi
shàn
zāi


děng
nǎi
néng


wèi

zhòng


zhū

shì


qiè
zhòng
shēng

xiū
sān



qiú

chéng
zhě

cóng

fán


zhōng

niè
pán

xuán
shì

shàng
zhèng
xiū
xíng



jīn

ting

dāng
wèi

shuō

ā
nán

zhòng


zhǎng

xīn


rán
shòu
jiào


yán

ā
nán
dāng
zhī

miào
xìng
yuán
míng


zhū
míng
xiàng

běn
lái

yǒu

shì
jiè
zhòng
shēng

yīn
wàng
yǒu
shēng

yīn
shēng
yǒu
miè

shēng
miè
míng
wàng

miè
wàng
míng
zhēn

shì
chēng

lái


shàng





niè
pán

èr
zhuǎn

hào

ā
nán


jīn

xiū

zhēn
sān



zhí


lái

niè
pán
zhě

xiān
dāng
shí

zhòng
shēng
shì
jiè

èr
diān
dǎo
yīn

diān
dǎo

shēng




lái
zhēn
sān



ā
nán

yún

míng
wéi
zhòng
shēng
diān
dǎo

ā
nán

yóu
xìng
míng
xīn

xìng
míng
yuán


yīn
míng

xìng

xìng
wàng
jiàn
shēng

cóng

jìng


chéng
jiū
jìng
yǒu


yǒu
suǒ
yǒu

fēi
yīn
suǒ
yīn

zhù
suǒ
zhù
xiàng

liǎo

gēn
běn

běn


zhù

jiàn

shì
jiè


zhū
zhòng
shēng


běn
yuán
míng

shì
shēng

wàng

wàng
xìng



fēi
yǒu
suǒ


jiāng


zhēn


zhēn

fēi

zhēn
zhēn

xìng

fēi
zhēn
qiú


wǎn
chéng
fēi
xiàng

fēi
shēng
fēi
zhù

fēi
xīn
fēi


zhǎn
zhuǎn

shēng

shēng


míng

xūn

chéng


tóng

xiāng
gǎn

yīn
yǒu
gǎn


xiāng
miè
xiāng
shēng

yóu
shì

yǒu
zhòng
shēng
diān
dǎo

ā
nán

yún

míng
wéi
shì
jiè
diān
dǎo

shì
yǒu
suǒ
yǒu

fēn
duàn
wàng
shēng

yīn

jiè


fēi
yīn
suǒ
yīn


zhù
suǒ
zhù

qiān
liú

zhù

yīn

shì
chéng

sān
shì

fāng



xiāng
shè

biàn
huà
zhòng
shēng

chéng
shí
èr
lèi

shì

shì
jiè

yīn
dòng
yǒu
shēng

yīn
shēng
yǒu


yīn

yǒu
xiāng

yīn
xiāng
yǒu
chù

yīn
chù
yǒu
wèi

yīn
wèi
zhī


liù
luàn
wàng
xiǎng

chéng

xìng


shí
èr

fēn

yóu

lún
zhuǎn

shì

shì
jiān

shēng
xiāng
wèi
chù

qióng
shí
èr
biàn

wéi

xuán


chéng

lún
zhuǎn

diān
dǎo
xiàng


shì
yǒu
shì
jiè

luǎn
shēng
tāi
shēng

shī
湿
shēng
huà
shēng

yǒu




yǒu
xiǎng

xiǎng

ruò
fēi
yǒu


ruò
fēi



ruò
fēi
yǒu
xiǎng

ruò
fēi

xiǎng

ā
nán

yóu
yīn
shì
jiè


wàng
lún
huí

dòng
diān
dǎo





chéng


wàn

qiān

fēi
shěn
luàn
xiǎng


shì

yǒu

luǎn
jié
luó
lán

liú
zhuǎn
guó



niǎo
guī
shé


lèi
chōng


yóu
yīn
shì
jiè


rǎn
lún
huí


diān
dǎo





chéng


wàn

qiān

héng
shù
luàn
xiǎng


shì

yǒu

tāi
è

tán

liú
zhuǎn
guó


rén
chù
lóng
xiān


lèi
chōng


yóu
yīn
shì
jiè

zhí
zhuó
lún
huí


diān
dǎo




nuǎn
chéng


wàn

qiān

fān

luàn
xiǎng


shì

yǒu

shī
湿
xiàng

shī

liú
zhuǎn
guó


hán
chǔn

dòng


lèi
chōng


yóu
yīn
shì
jiè

biàn

lún
huí

jiǎ
diān
dǎo




chù
chéng


wàn

qiān

xīn

luàn
xiǎng


shì

yǒu

huà
xiàng
jié
nán

liú
zhuǎn
guó


zhuǎn
tuì
fēi
xíng


lèi
chōng


yóu
yīn
shì
jiè

liú
ài
lún
huí

zhàng
diān
dǎo




zhuó
chéng


wàn

qiān

jīng
yào
耀
luàn
xiǎng


shì

yǒu


xiàng
jié
nán

liú
zhuǎn
guó


xiū
jiù
jīng
míng


lèi
chōng


yóu
yīn
shì
jiè

xiāo
sàn
lún
huí

huò
diān
dǎo




àn
chéng


wàn

qiān

yīn
yǐn
luàn
xiǎng


shì

yǒu



jié
nán

liú
zhuǎn
guó


kōng
sàn
xiāo
shěn


lèi
chōng


yóu
yīn
shì
jiè

wǎng
xiàng
lún
huí

yǐng
diān
dǎo





chéng


wàn

qiān

qián
jié
luàn
xiǎng


shì

yǒu

xiǎng
xiàng
jié
nán

liú
zhuǎn
guó


shén
guǐ
jīng
ling


lèi
chōng


yóu
yīn
shì
jiè


dùn
lún
huí

chī
diān
dǎo




wán
chéng


wàn

qiān


gǎo
luàn
xiǎng


shì

yǒu


xiǎng
jié
nán

liú
zhuǎn
guó


jīng
shén
huà
wéi



jīn
shí


lèi
chōng


yóu
yīn
shì
jiè

xiāng
dài
lún
huí

wěi
diān
dǎo




rǎn
chéng


wàn

qiān

yīn

luàn
xiǎng


shì

yǒu

fēi
yǒu

xiàng

chéng

jié
nán

liú
zhuǎn
guó


zhū
shuǐ

děng


xiā
wéi



lèi
chōng


yóu
yīn
shì
jiè

xiāng
yǐn
lún
huí

xìng
diān
dǎo




zhòu
chéng


wàn

qiān


zhào
luàn
xiǎng

yóu
shì

yǒu

fēi


xiàng



jié
nán

liú
zhuǎn
guó


zhòu

yàn
shēng


lèi
chōng


yóu
yīn
shì
jiè


wàng
lún
huí

wǎng
diān
dǎo





chéng


wàn

qiān

huí

luàn
xiǎng


shì

yǒu

fēi
yǒu
xiǎng
xiàng

chéng
xiǎng
jié
nán

liú
zhuǎn
guó





děng


zhì
xiàng
chéng


lèi
chōng


yóu
yīn
shì
jiè

yuàn
hài
lún
huí

shā
diān
dǎo




guài
chéng


wàn

qiān

shí


xiǎng


shì

yǒu

fēi

xiǎng
xiàng


xiǎng
jié
nán

liú
zhuǎn
guó




xiāo
děng


kuài
wéi
ér



jìng
niǎo



shù
guǒ

bào
wéi




chéng



jiē
zāo

shí


lèi
chōng


shì
míng
zhòng
shēng
shí
èr
zhǒng
lèi