大悲咒全文网
大悲咒全文网
楞严经原文 楞严经译文 楞严经注音 楞严经经典 楞严经视频
主页/ 楞严经注音/ 文章正文

楞严经(卷七)注音

导读:阿难。汝问摄心。我今先说。入三摩地。修学妙门。求菩萨道。要先持此四种律仪。皎如冰霜。自不能生一切枝叶。心三口四...

楞严经(卷七)注音

ā
nán
bái

yán

shì
zūn


méng

lái

shàng
bēi
huì

xīn

kāizhī
xiū
zhèng


xué
dào
chéngxiū
xíng

jiàn

dào
chǎng

yún

jié
jièshì
zūn

qīng
jìng
guǐgào
ā
nán

ruò

shì
rén

yuàn

dào
chǎng

xiān

xuě
shānbái
niú

shí

shān
zhōng
féi

xiāng
cǎo


niú
wéi
yǐn
xuě
shān
qīng
shuǐ


fèn
wēi

fènzhān
tán


ruò
fēi
xuě
shān


niú
chòu
huì


kān
tu


bié

píng
yuán

chuān
穿

chǐ

xiàhuángshàng
zhān
tán

shěn
shuǐ
xūnjīn

bái
jiāo

qīng


líng
líng

gān
sōngshé
xiāngshí
zhǒng


luó
wéi
fěnchéngtu
chǎng


fāng
yuán
zhàng
liù

wéi

jiǎo
tán

tán
xīn
zhì

jīn
yín
tóng


suǒ
zào
lián
huá

huá
zhōng
ānzhōng
xiān
chéng

yuè

shui

shuǐ
zhōng
suí
ān
suǒ
yǒu
huá
yuán
jìng


ān

fāng

wéi
rào
huá


jìng
wài
jiàn

shí
liù
lián
huá

shí
liù
xiāng


jiàn
huá

shè

zhuāng
yǎn
xiāng


chún
shāo
shěn
shuǐ


lìng
jiàn
huǒ


bái
niú


zhì
shí
liùwéi
jiān
bǐng

bìng
zhū
shā
táng

yóu
bǐng
jiāng

chún


chúnlián
huá
wàishí
liù

wéi
rào
huá
wài


fèng
zhūměi

shí
shí

ruò
zài
zhōng
bàn
shēng

yòng

sān


tán
qián
bié
ān

xiǎo
huǒdōu
lóu

xiāng

jiān

xiāng
shuǐ
tàn

rán
lìng
měng
chì

tóu
shì
yán

nèi

shāo
lìng
yān
jìn

xiǎng
lìng


wài

biàn
xuán
fān
huá


tán
shì
zhōng
shè
shí
fāng

lái


zhūsuǒ
yǒu
xíng
xiàng

yīng

dāng
yáng

zhāng

shě


shì
jiā
ā
chù


tuó

zhū

biàn
huà

guān
yīn
xíng
xiàng

jiān
jīn
gāng
zàng

ān

zuǒ
yòu


shì

fàn
wáng


chúbìng
lán

jiā

zhū
jūn
chá

zhī


tiān
wáng
děng

pín


jiā

zhāng

mén


zuǒ
yòu
ān
zhì

yòu


jìng

xuán

kōng


tán
chǎng
zhōng

suǒ
ān
zhī
jìng

fāng
miàn
xiāng
duì

shǐ
使

xíng
yǐng

chóng
chóng
xiāng
shè


chū

zhōng

zhì
chéng
dǐng


shí
fāng

lái

zhū
ā
luó
hàn
hào

héng

liù
shí

sòng
zhòu
wéi
tán

zhì
xīn
xíng
dào


shí
cháng
xíng


bǎi

biàn


èr

zhōng


xiàng
zhuān
xīn
yuàn

xīn

jiàn
duànnài


xiān
yǒu
yuàn
jiào


sān

zhōng


shí
èr
shí


xiàng
chí


bān

luo
zhòu

zhì
shí
fāng

lái


shí
chū
xiàn

jìng
jiāo
guāng
chù

chéng


dǐngdào
chǎng

xiū
sānnéng
lìng

shì


shì
xiū
xué

shēn
xīn
míng
jìng

yóu

liú


ā
nán

ruò


qiū

běn
shòu
jiè
shī


tóng
huì
zhōng

shí

qiū
děng


zhōng
yǒu


qīng
jìng
zhě


shì
dào
chǎng
duō

chéng
jiù

cóng
sān

hòu

duān
zuò
ān


jīng

bǎi


yǒu

gēn
zhě
zuòtuó
huán

zòng

shēn
xīn

shèng
guǒ
wèi
chéng

jué
dìng

zhī

chéng


miù


wèn
dào
chǎng

jiàn


shì

ā
nán
dǐng
ér
bái

yánchū
jiā

shì

jiāo
ài

qiú
duō
wén


wèi
zhèng

wéi

zāo

fàn
tiān

xié
shù
suǒ
jìn

xīn
suī
míng
liào
yóu

lài

wén
shū

lìng

jiě
tuō

suī
méng

lái


dǐng
shén
zhòu

míng
huòshàng
wèi
qīn
wén

wéi
yuànchóng
wèi
xuān
shuō

bēi
jiù

huì

zhū
xiū
xíng
bèidāng
lái

zài
lún
huí
zhě

chéng


yīn

shēn

jiě
tuō


shí
huì
zhōng


qiè

zhòng


jiē
zuò


zhù
wén

lái


zhāng


ěr
shí
shì
zūn

cóng
ròu

zhōng

yǒng
bǎi
bǎo
guāng

guāng
zhōng
yǒng
chū

qiān

bǎo
lián

yǒu
huà

lái

zuò
bǎo
huá
zhōng

dǐng
fàng
shí
dào

bǎi
bǎo
guāng
míngguāng
míng

jiē
biàn
shì
xiàn

shí
héng

shā

jīn
gāngqíng
shān
chí
chǔ

biàn

kōng
jiè


zhòng
yǎng
guān

wèi
ài
jiān
bào

qiú

āi
yòu


xīn
tingjiàn
dǐng
xiàng

fàng
guāng

lái

xuān
shuō
shén
zhòu

第一会

tuō

qié
duō

ā
luó


sān
miǎo
sān

tuó
xiětuō

tuó

zhī


shān


tuóduō


duō
nán
sān
miǎo
sān

tuó

zhī
nán

suō
shě


jiā
sēng
qié
nán

ā
luó
hàn
duō
nán

duō

nuó
nánsuō
jié

tuó
qié

nán

sān
miǎo
qié
duō
nán

sān
miǎo
qié
duō
nuó
nánnǎn
tuó
tuónǎn

shě


jiē


suō

suō


tuō
nányīn
tuó


qié
tuó
suōqiénuó

pán
zhē


sān

tuó

jié

duō

qié

jiā
luó


nuó
qiétuójiāā
shī

shě

qié

jié

duō

qiéduō
tuō
qié
duōtóu
shéqié
shéqié

chá
shū
。输


西
shé


duō
tuō
qié
duō

qié

ā

duōduō
tuō
qié
duō


ā
sān
miǎo
sān

tuó

qiéā
chúduō
tuō
qié
duō


ā
sān
miǎo
sān

tuó

qié
shā
shé


。俱

fèi
zhùshé


duō
tuō
qié
duō

qiésān

shī

duō


lián
nài


。剌
shé


duō
tuō
qié
duō


ā
sān
miǎo
sān

tuó

qiéshě。母
nuó


duō
tuō
qié
duō


ā
sān
miǎo
sān

tuó

qié

nuóshé


duō
tuō
qié
duō


ā
sān
miǎo
sān

tuópiáojié

duō


tán

qié

duōtuō
qiéshānduō


lán
口蓝ā


shì
dān
yángduō
jiē
jiē


jié
jiā

chì
tuó


ā
jiāzhù


níng
jiē

pán
tuó
nuó

chāzhàzhě


shī

nán

jié


suōruò
shé


duō
bēng
suō
nuó
jié


ā

zhā
bīng
shě

nán

nuó
chā
chà


ruò
shé
tuó
nuó
jié


ā

zhā
nánjiē


ruò
shé


duō
bēng

nuó
jié
shě

ruò
shé


lánnán
zhē
nuó
shěshā
shě
ātuó
jiā

ruò
shé

ā


shì
duōzhàn
chídié
duō
shéshuì
duō
shépán
tuó

ā


duō

zhī

shì


shéshé


shě

duō


téng
wǎng
jiā


shé

zhì

nuó
ā
zhēzhìzhì
duō


shé

shàn
chí


shě

zhē

shàn
duō
shě
shì
duō
shuì
duō

ā


duō


ā
shé

shāng
jié

zhìshé


lán
tuóshéduō
zhē
qián
zhē
nuó


jiā

jié

duō
nuózhē


shān


zhé
lánzhē


shé

jiā

jiā

shé
nuó

shé

dùn
zhì
zhē


shuì
duō
zhē
jiāshà
shē
shī


tuó

jié


suō


chàn

jué
fàn


yìn
xiě

第二会


xīnjiē
shě

duōtuō
qiéshān


xīnyōng

zhān

nuó


xīnyōng


dān

nuó


xīn
昕]yōng


luósān
bān
chā

jiéxīnyōngyào
chā


shā
suō

jiē


ruò
shé


téng
bēng

nuó
jiéxīnyōng

zhě


shī

nán

jiē


suōnán


téng
bēng

nuóxīnyōng


chā


qié
fàntuō
qiéshāndiǎn
shé

suō

shù
suōshì

shā


zhī
suō


ā


shì


duō

zhā
zhā
yīng
jiā
shé

tuó


nuó

màn
cháxīn

suō

yìn
xiě

第三会


shézhǔ
ā


tuó
jiā
shāshě

duō


zhuó
jié


chāā
shě
ā
jiāzhùtuó
jiàn

qié

tuó

jiā

duō
shé
tán
chánuó
qié
tiáoyào
chā
jiē
chā

jiē

duō
jiē
shě
zhē
jiē
duō
jiējiū
pán
chá
jiē
dān
nuó
jiējiā
zhā

dān
nuó
jiē
qián

jiēā
jiē
tán

tuó
jiēchē

jiējiēshè
duō


nán

jiēnán


nán

máng
suō


nán


tuó


nán


shé


nán

shé
duō
shì

duō


nán


duō


nán


duō


nán

ā
shū
zhē
zhì
duō

shān


shānjiē


nán


tuó

shé
chēn
tuó
zhě
jiā


dān


tuó

shé
chēn
tuó
chá
yǎndān


tuó

shé
chēn
tuóshū

tuódān


tuó

shé
chēn
tuó
nuó

dān


tuó

shé
chēn
tuó

duǒ
qié

chá

西


dān


tuó

shé
chēn
tuó


jiā
qiédān


tuó

shé
chēn
tuó
jiā


jiā


dān


tuó

shé
chēn
tuó


jiéjié

tuō
suō

nuó


dān


tuó

shé
chēn
tuó
zhě
duō


dān


tuó

shé
chēn
tuó


yáng


zhī

nán
tuó

shā

qié
suǒ
dān


tuó

shé
chēn
tuó
nuó
jiē
nuó
shě

dān


tuó

shé
chēn
tuó
ā
luó
hàn


dān

tuó

shé
chēn
tuó

duō

qié


dān


tuó

shé
chēn
tuó
shéjiā

dān


tuó

shé
chēn
tuó

chā
wǎng


qié
fàn

yìn
xiě

第四会


qié
fànduō


cuìā

duō
nuó


jiā


zhā


jiā


duō
shí


shítuó

tuó


pín
tuó

pín
tuó

chēn
tuó
chēn
tuó


xīn


xīn

pàn
zhā

pàn
zhā
pàn
zhā
pàn
zhā
pàn
zhā

suō
pàn

ā
móu
jiā

pàn

ā
duō
pàn

tuó
pàn

ātuó


jiā
pàn


pànnuó
qié

pànyào
chā

pànqiánpàn
dān
nuó

pàn

jiā
zhā

dān
nuó

pàn
láng
zhǐ


pànpànshípànā

pànshě
pànpàn

tuó


pàn
tuó


shì
zhē


pàn

shé

jiéjié

tuō
suō
tuó


pàn
zhē


pàn

zhě


pàn


shé


tuó


shì

pàn

dīng
yáng
àipàn


shé

shāng
jié

zhàng


shé

pànjiā
jiā
suō
jié

duō

pàn


pàn
móu


pàn

āpànjié


pàn

jié

tán
chí

pàn

mièpàn

làopàn

zhē
wén
chá

pàn

jié
luó
pàn

jiāpàn

ā


zhì
duō
jiā
shī

shě
nuó

pàn

yǎn

zhì


duǒ

xiěyìn
xiě

第五会zhā
zhì
duō

āzhì
duō


shéqiésuō
shéshé
duōshì

duō
luè
qián
tuó
shǐ


xiě

zhì
duōzhā
zhì
duō

lào
tuó

zhì
duō

yào
chā
jiē
shā
suō
jiē

唎]
duō
jiē
shě
zhē
jiē
duō
jiējiū
pán
chá
jiē
qián
tuó
jiē


tuó
jiēchē

jiēā
jiēzhái


chá


jiē


jiēshé

jiā
jiēshě


jiē
tuó

nán

jiā
jiēā
lán

jiēqiánjiēshí


yān
jiā

jiā

zhuì

yào
jiā
yào
jiā

zhě

tuō
jiāshíshān

shíbáo

jiājiā

shìjiā

suōjiāshíshì

tuózhì
jiàn

ā


qián


qiè

qián

jiéqián

jiē


jié
lán

jié

shū
lán

dàn
duō
shū
lán
shū
lánshū
lánshì

shū
lán
zhā
shū
lán


tuó

shū
lán

jié
zhī
shū
lán
shū
lánshū
lán

cháng
qié
shū
lánduō
shū
lán


tuó
shū
lán

suō
fáng
àng
qié


zhàng
qié
shū
lán


duō

duō
chá

chá


shítuó


jiā
jiàn
duō


zhī


duō


líng
qié

shū
shā


suō
nuó
jiéshā

jiā

ātuó
jiā

jiàn
duō


ā
jiāduō

liǎn

jiā
zhā
zhì
jiānuó
yǐn
qié

jiē


yào
chā


chúshì
fèi

shān
suō

shānduōshéshān
lài
zhàng

lán
tuó
shě

shé
nuó

biàn

tuó

pán
tán
jiā
shū
pán
tán
jiā


tuó
pán
tán
jiāduō
zhí
tuō

ǎn

ā
nuóshě

shé

tuó


pán
tuó
pán
tuóshé

bàng

pàn


xīn


wōng
pàn

suōā
nán

shì

dǐng
guāng
duō
bān

luoqié
tuó

wēi
miào
zhāng


chū
shēng
shí
fāng


qiè
zhū


shí
fāng

lái

yīn

zhòu
xīn


chéng

shàng
zhèng
biàn
zhī
jué

shí
fāng

lái

zhí

zhòu
xīn

xiáng

zhū


zhìigrave;
zhū
wài
dào

shí
fāng

lái

chéng

zhòu
xīn

zuò
bǎo
lián
huá

yìng
wēi
chén
guó

shí
fāng

lái

hán

zhòu
xīn


wēi
chén
guó

zhuǎn


lún

shí
fāng

lái

chí

zhòu
xīn

néng

shí
fāng


dǐng
shòuguǒ
wèi
chéngshí
fāng

méng

shòu


shí
fāng

láizhòu
xīn

néng

shí
fāngqún


suǒ
wèiè
饿
guǐ

chù
sheng

máng
lóng
yīn


yuàn
zēng
huì


ài
biéqiú

yīn
chì
shèng


xiǎo
zhū
hèng

tóng
shí
jiě
tuō

zéi
nàn
bīng
nàn

wáng
nàn

nàn

fēng
huǒ
shuǐ
nànpín
qióng

yìng
niàn
xiāo
sàn

shí
fāng

lái

suí

zhòu
xīn

néng

shí
fāng

shì
shàn
zhī
shí


wēi

zhōng

gōng
yǎnghéng
shā

lái

huì
zhōng
tuī
wéiwáng


shí
fāng

lái

xíng

zhòu
xīn

néng

shí
fāng

shè
shòu
qīn
yīn

lìng
zhū
xiǎo
chéng

wén


zàng


shēng
jīng


shí
fāng

lái

sòng

zhòu
xīn

chéng

shàng
jué

zuò


shùniè
pán

shí
fāng

lái

chuán

zhòu
xīn


miè

hòu
shì

jiū
jìng
zhù
chí

yǎn
jìng
jiè
qīng
jìng

ruò

shuō
shì

dǐng
guāng


bān

luo
zhòu

cóng
dàn
zhì


yīn
shēng
xiāng
liánzhōng
jiànchóng
dié

jīng
héng
shā
jié

zhōng

néng
jìn


shuō

zhòu

míng

lái
dǐng


děng
yǒu
xué

wèi
jìn
lún
huí


xīn
zhì
chéng


ā
luó
hàn


chí

zhòu

ér
zuò
dào
chǎng

lìng

shēn
xīn

yuǎn
zhū

shì


yǒu
shì
chù

ā
nán

ruò
zhū
shì
jiè

suí
suǒ
guó


suǒ
yǒu
zhòng
shēng

suí
guó
suǒ
shēng

huà

bèi


zhǐ

bái
dié

shū
xiě

zhòu

zhù

xiāng
náng

shì
rén
xīn
hūn

wèi
néng
sòng


huò
dài
shēn
shàng

huò
shū
zhái
zhōng

dāng
zhī
shì
rén

jìn

shēng
nián


qiè
zhū


suǒ

néng
hài

ā
nán


jīn
wèi


gèng
shuō

zhòu

jiù

shì
jiān
wèi

chéng
jiù
zhòng
shēng

chū
shì
jiān
zhì

ruò

miè
hòu


shì
zhòng
shēng

yǒu
néng

sòng

ruò
jiào

sòng

dāng
zhī

shì
sòng
chí
zhòng
shēng

huǒ

néng
shāo

shuǐ

néng
xiǎo


suǒ

néng
hài


shì
nǎi
zhì
tiān
lóng
guǐ
shén

jīng


mèi

suǒ
yǒu
è
zhòu

jiē

néng
zhuó

xīn

zhèng
shòu


qiè
zhòu


yàn


yào

jīn

yín


cǎo

chóng
shé

wàn


rén
kǒu

chéng
gān

wèi


qiè
è
xīng

bìng
zhū
guǐ
shén

chen
xīn

rénshì
rén


néng

è

pín


jiā

zhū
è
guǐ
wáng

bìng

juàn
shǔ

jiē
lǐng
shēn
ēn

cháng
jiā
shǒu


ā
nán
dāng
zhī

shì
zhòu
cháng
yǒu

wàn

qiān
nuō
yóu
tuō

héng

shā

zhī

jīn
gāng
zàng
wáng


zhǒng
jiē
yǒu
zhū
jīn
gāng
zhòng

ér
wéi
juàn
shǔ

zhòu

suí
shì

shè
yǒu
zhòng
shēng


sàn
luàn
xīn

fēi
sānxīn

kǒu
chí

shì
jīn
gāng
wáng

cháng
suí
cóng

zhū
shàn
nánkuàng
jué
dìng


xīn
zhě


zhū
jīn
gāng


zàng
wáng

jīng
xīn
yīn
shén
shí

shì
rén
yìng
shí

xīn
néng
wàn

qiān
héng

shā
jié

zhōu
biàn
liǎo
zhī
huò

cóng


jié

nǎi
zhì
hòu
shēn

shēng
shēng

shēng

yào
chā
luó
chàdān


jiā
zhā

dān


jiū
pán
chá


shě
zhē
děng

bìng
zhū
è
饿
guǐ

yǒu
xíng

xíng

yǒu
xiǎng

xiǎng


shì
è
chù

shì
shàn
nán


ruò

ruò
sòng

ruò
shū
ruò
xiě

ruò
dài
ruò
cáng

zhū

gòng
yǎng

jié
jié

shēng

pín
qióng
xià
jiàn
chù


zhū
zhòng
shēng

zòng


shēn


zuòshí
fāng

lái

suǒ
yǒu
gōng

rén

yóu
shì


héng

shā
ā
sēngshuō


shuō
jié

cháng

zhū

tóng
shēng

chù


liàng
gōngè
chā


tóng
chù
xūn
xiū

yǒng

fēn
sàn

shì

néng
lìng

jiè
zhī
rén

jiè
gēn
qīng
jìng

wèi

jiè
zhě

lìng


jiè

wèi
jīng
jìn
zhě

lìng

jīng
jìn


zhì
huì
zhě

lìng

zhì
huì


qīng
jìng
zhěqīng
jìng


chí
zhāi
jiè


chéng
zhāi
jiè

ā
nán

shì
shàn
nán


chí

zhòu
shí

shè
fàn
jìn
jiè


wèi
shòu
shí

chí
zhòu
zhī
hòu

zhòng

jiè
zuì


wèn
qīng
zhòng


shí
xiāo
miè

zòng
jīng
yǐn
jiǔ

shí
dàn

xīn

zhǒng
zhǒng

jìng


qiè
zhū
jīn
gāng

tiān
xiān
guǐ
shén


jiāng
wéi
guò

shè
zhuó

jìng
fu


xíng

zhù


tóng
qīng
jìng

zòng

zuò
tándào
chǎngxíng
dào

sòng
chí

zhòu

huán
tóng

tán

xíng
dào
gōngyǒuruò
zào
jiàn
zhòng
zuì


zhū

qiū

qiūsòng

zhòushì
zhòng


yóu

měng
fēng

chuī
sàn
shājiē
miè
chú

gèng

háo


ā
nán

ruò
yǒu
zhòng
shēng

cóng

liàng

shù
jié
lái

suǒ
yǒu

qiè
qīng
zhòng
zuì
zhàng

cóng
qián
shì
lái

wèi

chàn
huǐ

ruò
néng

sòng

shū
xiě

zhòu

shēn
shàng
dài
chí

ruò
ān
zhù
chù

zhuāng
zhái
yuán
guǎn


shìyóu
tāng
xiāo
xuě


jiǔ
jiē
shēng
rěnā
nán

ruò
yǒu

rén

wèi
shēng
nánqiú
yùn
zhě

ruò
néng
zhì
xīn

niàn

zhòu

huò
néng
shēn
shàng
dàiduō
bān

luo
zhě

biàn
便
shēng


zhì
huì
nán


qiú
cháng
mìng
zhěcháng
mìng


qiú
guǒ
bào


yuán
mǎn
zhěyuán
mǎn

shēn
mìng


shì

mìng
zhōng
zhī
hòu

suí
yuàn
wǎng
shēng
shí
fāng
guódìng

shēng
biān

xià
jiàn


kuàng

xíng

ā
nán

ruò
zhū
guó


zhōu
xiàn

luò


huānghuò

dāo
bīng

zéi
nàn
dòu
zhèng

jiān


qiè

è
nàn
zhī


xiě

shén
zhòu

ān
chéng

mén

bìng
zhū
zhī


huò
tuō
shé
shàng

lìng

guó


suǒ
yǒu
zhòng
shēng

fèng
yíng

zhòu


bài
gōng
jìng


xīn
gōng
yǎng

lìng

rén
mínshēn
pèi

huò


ān
suǒ

zháiqiè
zāi
è


jiē
xiāo
miè

ā
nán

zài
zài
chù
chù

guó

zhòng
shēng

suí
yǒu

zhòu

tiān
lóng
huan


fēng

shùn
shífēng
yīn

zhào
shù
ān
néng
zhēn


qiè
è
xīng

suí
fāng
biàn
guài

zāi
zhàngrén

hèng
yāo

niǔ
xiè
jiā
suǒ


zhuó

shēn

zhòu

ān
mián

cháng

è
mèng

ā
nán

shì
suō

jiè

yǒu

wàn

qiān

zāi
biàn
è
xīng

èr
shí


è
xīng

ér
wéi
shàng
shǒu


yǒu


è
xīng


wéi

zhǔ

zuò
zhǒng
zhǒng
xíng

chū
xiàn
shì
shí

néng
shēng
zhòng
shēng
zhǒng
zhǒng
zāi


yǒu

zhòujiē
xiāo
miè

shí
èr
yóu
xún

chéng
jié
jiè


zhū
è
zāi
xiáng

yǒng

néng


shì


lái

xuān
shì

zhòu


wèi
lái
shì

bǎo

chū
xué

zhū
xiū
xíng
zhě


sānshēn
xīn
tài
ránān
wěn

gèng


qiè

zhū

guǐ
shénshǐ
lái

yuān
hèng

宿
yāng

jiù

chén
zhài

lái
xiāng
nǎo
hàizhòng
zhōng

zhū
yǒu
xué
rén


wèi
lái
shì

zhū
xiū
xíng
zhětán
chǎngchí
jiè

suǒ
shòu
jiè
zhǔ

féng
qīng
jìng
sēng

chí

zhòu
xīn


shēng

huǐ

shì
shàn
nánsuǒ
shēng
zhī
shēnxīn
tōng
shí
fāng

lái

biàn
便
wéi
wàng


shuō
shìhuì
zhōng

liàng
bǎi
qiān
jīn
gāng


shí

qián


zhǎng
dǐng


ér
bái

yánsuǒ
shuō


dāng
chéng
xīn

bǎo


shì
xiū


zhě

ěr
shí
fàn
wáng

bìng
tiān

shì


tiān

wáng
qián

tóng
shí
dǐng


ér
bái

yán

shěn
yǒu

shì

xiū
xué
shàn
rén


dāng
jìn
xīn

zhì
chéng
bǎo


lìng


shēng

suǒ
zuò

yuàn


yǒu

liàng

yào
chā

jiāng

zhū
luó
chà
wáng


dān

wáng

jiū
pán
chá
wáng


shě
zhē
wáng

pín


jiā

zhū

guǐ
wáng


zhū
guǐ
shuài
qián


zhǎng
dǐng
shì
yuàn


chí
shì
rén

lìng


xīnyuán
mǎn


yǒu

liàng


yuè
tiān


fēng
shī


shī

yún
shī

léi
shī

bìng
diàn

děng

nián
suì
xún
guān

zhū
xīng
juàn
shǔhuì
zhōng

dǐng
ér
bái

yánbǎo

shì
xiū
xíng
rén

ān

dào
chǎngsuǒ
wèi


yǒu

liàng

shān
shén
hǎi
shén


qièshuǐ

kōng
xíng

wàn

jīng


bìng
fēng
shén
wángjiè
tiānlái
qián

tóng
shí

shǒu

ér
bái

yánbǎo

shì
xiū
xíng
rén


chéngyǒng


shì

ěr
shí


wàn

qiān
nuō
yóu
tuō

héng

shā

zhī

jīn
gāng
zàng
wángzài

huì
zhōng


cóng
zuò


dǐng
ér
bái

yán

shì
zūnděng
bèi

suǒ
xiū
gōng


jiǔ
chéng

niè
pán

cháng
suí

zhòu

jiù


shì

xiū
sānzhèng
xiū
xíng
zhě

shì
zūn


shì
xiū
xīn

qiú
zhèng
dìng
rén

ruò
zài
dào
chǎngjīng
xíng

nǎi
zhì
sàn
xīn

yóu


luò


děng

zhòng

cháng
dāng
suí
cóng

shì
wèi

rén

zòng
lìng

wángzài
tiān

qiú

fāng
biàn
便

zhōng
zhū
xiǎo
guǐ
shénshàn
rén

shí
yóu
xún
wài

chú


xīn


xiū
chán
zhě

shì
zūn


shì
è


ruò

juàn
shǔ


lái
qīn
rǎo

shì
shàn
rén
zhěbǎo
chǔ

yǔn
suì

shǒu

yóu

wēi
chén

héng
lìng

rén

suǒ
zuò

yuàn

ā
nán

cóng
zuò


dǐng
ér
bái

yán


bèi

dùn

hǎo
wéi
duō
wén


zhū
lòu
xīn

wèi
qiú
chū


méng


huì


zhèng
xūn
xiū

shēn
xīn
kuài
rán

huò

ráo


shì
zūn


shì
xiū
zhèng


sānwèi
dào
niè
pán

yún

míng
wéi
qián
huì
zhīshí

xīn

zhì

jiànxiū
xíng
fāng
suǒ

míng


zhōng

yún

míng
wéi
děng
juézuò
shì

tóuzhòng

xīn

zhù


yīn

dèng
méng
zhān
yǎng

ěr
shí
shì
zūn

zàn
ā
nán
yán

shàn
zāi
shàn
zāi


děng
nǎi
néng


wèi

zhòng


zhū

shì


qiè
zhòng
shēng

xiū
sānqiú

chéng
zhě

cóng

fán


zhōng

niè
pán

xuán
shì

shàng
zhèng
xiū
xíngjīn

ting

dāng
wèi

shuō

ā
nán

zhòng


zhǎng

xīn


rán
shòu
jiào


yán

ā
nán
dāng
zhī

miào
xìng
yuán
míng


zhū
míng
xiàng

běn
lái

yǒu

shì
jiè
zhòng
shēng

yīn
wàng
yǒu
shēng

yīn
shēng
yǒu
miè

shēng
miè
míng
wàng

miè
wàng
míng
zhēn

shì
chēng

lái


shàng

niè
pán

èr
zhuǎn

hào

ā
nán


jīn

xiū

zhēn
sānzhí


lái

niè
pán
zhě

xiān
dāng
shí

zhòng
shēng
shì
jiè

èr
diān
dǎo
yīn

diān
dǎo

shēng
lái
zhēn
sānā
nán

yún

míng
wéi
zhòng
shēng
diān
dǎo

ā
nán

yóu
xìng
míng
xīn

xìng
míng
yuán


yīn
míng

xìng

xìng
wàng
jiàn
shēng

cóng

jìng


chéng
jiū
jìng
yǒu


yǒu
suǒ
yǒu

fēi
yīn
suǒ
yīn

zhù
suǒ
zhù
xiàng

liǎo

gēn
běn

běn


zhù

jiàn

shì
jiè


zhū
zhòng
shēng


běn
yuán
míng

shì
shēng

wàng

wàng
xìngfēi
yǒu
suǒ


jiāng


zhēn


zhēn

fēi

zhēn
zhēn

xìng

fēi
zhēn
qiú


wǎn
chéng
fēi
xiàng

fēi
shēng
fēi
zhù

fēi
xīn
fēi


zhǎn
zhuǎn

shēng

shēng


míng

xūn

chéng


tóng

xiāng
gǎn

yīn
yǒu
gǎn


xiāng
miè
xiāng
shēng

yóu
shì

yǒu
zhòng
shēng
diān
dǎo

ā
nán

yún

míng
wéi
shì
jiè
diān
dǎo

shì
yǒu
suǒ
yǒu

fēn
duàn
wàng
shēng

yīn

jiè


fēi
yīn
suǒ
yīn


zhù
suǒ
zhù

qiān
liú

zhù

yīn

shì
chéng

sān
shì

fāngxiāng
shè

biàn
huà
zhòng
shēng

chéng
shí
èr
lèi

shì

shì
jiè

yīn
dòng
yǒu
shēng

yīn
shēng
yǒu


yīn

yǒu
xiāng

yīn
xiāng
yǒu
chù

yīn
chù
yǒu
wèi

yīn
wèi
zhī


liù
luàn
wàng
xiǎng

chéng

xìng


shí
èr

fēn

yóu

lún
zhuǎn

shì

shì
jiān

shēng
xiāng
wèi
chù

qióng
shí
èr
biàn

wéi

xuán


chéng

lún
zhuǎn

diān
dǎo
xiàng


shì
yǒu
shì
jiè

luǎn
shēng
tāi
shēng

shī
湿
shēng
huà
shēng

yǒu
yǒu
xiǎng

xiǎng

ruò
fēi
yǒu


ruò
fēiruò
fēi
yǒu
xiǎng

ruò
fēi

xiǎng

ā
nán

yóu
yīn
shì
jiè


wàng
lún
huí

dòng
diān
dǎo

chéng


wàn

qiān

fēi
shěn
luàn
xiǎng


shì

yǒu

luǎn
jié
luó
lán

liú
zhuǎn
guóniǎo
guī
shé


lèi
chōng


yóu
yīn
shì
jiè


rǎn
lún
huí


diān
dǎo

chéng


wàn

qiān

héng
shù
luàn
xiǎng


shì

yǒu

tāi
è

tán

liú
zhuǎn
guó


rén
chù
lóng
xiān


lèi
chōng


yóu
yīn
shì
jiè

zhí
zhuó
lún
huí


diān
dǎo
nuǎn
chéng


wàn

qiān

fān

luàn
xiǎng


shì

yǒu

shī
湿
xiàng

shī

liú
zhuǎn
guó


hán
chǔn

dòng


lèi
chōng


yóu
yīn
shì
jiè

biàn

lún
huí

jiǎ
diān
dǎo
chù
chéng


wàn

qiān

xīn

luàn
xiǎng


shì

yǒu

huà
xiàng
jié
nán

liú
zhuǎn
guó


zhuǎn
tuì
fēi
xíng


lèi
chōng


yóu
yīn
shì
jiè

liú
ài
lún
huí

zhàng
diān
dǎo
zhuó
chéng


wàn

qiān

jīng
yào
耀
luàn
xiǎng


shì

yǒu


xiàng
jié
nán

liú
zhuǎn
guó


xiū
jiù
jīng
míng


lèi
chōng


yóu
yīn
shì
jiè

xiāo
sàn
lún
huí

huò
diān
dǎo
àn
chéng


wàn

qiān

yīn
yǐn
luàn
xiǎng


shì

yǒujié
nán

liú
zhuǎn
guó


kōng
sàn
xiāo
shěn


lèi
chōng


yóu
yīn
shì
jiè

wǎng
xiàng
lún
huí

yǐng
diān
dǎo

chéng


wàn

qiān

qián
jié
luàn
xiǎng


shì

yǒu

xiǎng
xiàng
jié
nán

liú
zhuǎn
guó


shén
guǐ
jīng
ling


lèi
chōng


yóu
yīn
shì
jiè


dùn
lún
huí

chī
diān
dǎo
wán
chéng


wàn

qiān


gǎo
luàn
xiǎng


shì

yǒu


xiǎng
jié
nán

liú
zhuǎn
guó


jīng
shén
huà
wéijīn
shí


lèi
chōng


yóu
yīn
shì
jiè

xiāng
dài
lún
huí

wěi
diān
dǎo
rǎn
chéng


wàn

qiān

yīn

luàn
xiǎng


shì

yǒu

fēi
yǒu

xiàng

chéng

jié
nán

liú
zhuǎn
guó


zhū
shuǐ

děng


xiā
wéilèi
chōng


yóu
yīn
shì
jiè

xiāng
yǐn
lún
huí

xìng
diān
dǎo
zhòu
chéng


wàn

qiān


zhào
luàn
xiǎng

yóu
shì

yǒu

fēi


xiàngjié
nán

liú
zhuǎn
guó


zhòu

yàn
shēng


lèi
chōng


yóu
yīn
shì
jiè


wàng
lún
huí

wǎng
diān
dǎo

chéng


wàn

qiān

huí

luàn
xiǎng


shì

yǒu

fēi
yǒu
xiǎng
xiàng

chéng
xiǎng
jié
nán

liú
zhuǎn
guó

děng


zhì
xiàng
chéng


lèi
chōng


yóu
yīn
shì
jiè

yuàn
hài
lún
huí

shā
diān
dǎo
guài
chéng


wàn

qiān

shí


xiǎng


shì

yǒu

fēi

xiǎng
xiàng


xiǎng
jié
nán

liú
zhuǎn
guó
xiāo
děng


kuài
wéi
érjìng
niǎoshù
guǒ

bào
wéi
chéngjiē
zāo

shí


lèi
chōng


shì
míng
zhòng
shēng
shí
èr
zhǒng
lèi